คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรศักดิ์ มั่นศิลป์

ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สังกัด โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

วุฒิการศึกษา

น.ม. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา

น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ
ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง

(ที่ ก.ศป.รับรองแล้ว)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สร้อย ไชยเดช

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สังกัด โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

วุฒิการศึกษา

น.ม. กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ  สภาทนายความ
ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สังกัด โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

วุฒิการศึกษา

น.ม. กฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ  สภาทนายความ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันวิศา สุขพานิช

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สังกัด โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

วุฒิการศึกษา

LL.M. Comparative and International Law Southern Methodist University (U.S.A.)
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

อาจารย์ ดร.พัชราพรรณ นาคพงษ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สังกัด โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

วุฒิการศึกษา

นบ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นบ. นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นม. นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยลาโทรป ประเทศออสเตรเลีย
นม. นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮิวส์ตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปรด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล