รายละเอียดการศึกษา

  หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

ระดับปริญญาตรี

 

ชื่อปริญญา

      ชื่อภาษาไทย  นิติศาสตรบัณฑิต

น.บ.

ชื่อภาษาอังกฤษ  Bacheor  of  Law

LL.B.

 

โครงสร้างหลักสูตร

    จำนวนหน่วยกิตรรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

 

     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
    (1) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
    (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
    (3) กลุ่มสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
    (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
     หมวดวิชาเฉพาะ                                        102 หน่วยกิต
    (1) วิชาเฉพาะด้าน 87 หน่วยกิต
    (2) วิชาเลือก เลือกได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
    (3) ประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต
     หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
         รายวิชา
    3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต    

 

(ก) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

บังคับเรียน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1500117 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai  for  Communication

3(3-0-6)
 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English for Communication

3(3-0-6)
1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

English for Study Skills

3(3-0-6)
1500114 ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์

English  in Various Situations

3(3-0-6)
1500115 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

English for Academic Purposes

3(3-0-6)

 

 

(ข) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต

บังคับเรียน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1500116 จริยศาสตร์

Ethics

3(3–0–6)
2000106 ศิลปะการดำรงชีวิต

The  Art of  Living

3(3–0–6)

 

(ค) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต โดยบังคับเรียนวิชา เหตุการณ์โลกร่วมสมัย

บังคับเรียน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2500115 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย

Contemporary World Affairs

3(3–0–6)
 

เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2500107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

Man and Environment

3(3–0–6)
2500114 สังคมไทยร่วมสมัย

Contemporary Thai Society

3(3–0–6)

 

(ง) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ให้เลือกเรียน 6 หน่วยกิต เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
4000109 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Science for Daily Life

3(3-0-6)
4000110 การคิดและการตัดสินใจ

Thinking and Decision Making

3(3-0-6)
4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology

3(2-2-5)

 

              หมวดวิชาเฉพาะ  102  หน่วยกิต

  • วิชาเฉพาะด้าน 87  หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2561101 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

Thai Legal History

2(2-0-4)
2561105 ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย

Skill in Legal Language

2(2-0-4)
2561203 กฎหมายแพ่ง  :  หลักทั่วไป

Civil Law: General Principles

3(3-0-6)
2561205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

Juristic Acts and Contracts

3(3-0-6)
2561304

 

กฎหมายลักษณะหนี้

Law of Obligations

3(3-0-6)
2561501 กฎหมายอาญา 1  :  ภาคทั่วไป

Criminal Law 1 : General Principles

3(3-0-6)
2561502 กฎหมายอาญา 2  :  ภาคความผิด

Criminal Law 2  : Offences

3(3-0-6)
2561503 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

Constitutional Law and Political Institution

2(2-0-4)
2561601 นิติปรัชญา

Philosophy of Law

2(2-0-4)
2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน

Property and Land Law

3(3-0-6)
2562406 เอกเทศสัญญา 1

Specific  Contracts  1

3(3-0-6)
2562409 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์

Law of Secured Transactions : Real and Personal

2(2-0-4)
2562412

 

กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท

Law of Partnerships and  Companies

3(3-0-6)
2562418 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน

Law of Bills

3(3-0-6)

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2562309 เอกเทศสัญญา 2

Specific  Contracts  2

3(3-0-6)
2562505 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

Administrative Law and Procedures

3(3-0-6)
2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

Constitutional Court of Justice

2(2-0-4)
2562512 กฎหมายลักษณะละเมิด

Law of Torts

3(3-0-6)
2562703 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและวิธีพิจารณาความแพ่ง

English for Civil and Civil Procedure

2(2-0-4)
2563201 กฎหมายครอบครัว

Family Law

3(3-0-6)
2563202 กฎหมายมรดก

Law of Succession

3(3-0-6)
2563503

 

กฎหมายลักษณะพยาน

Law of Evidence

3(3-0-6)
2563510 กฎหมายล้มละลาย

Bankruptcy Law

3(3-0-6)
2563516 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

Law of Criminal Procedures 1

3(3-0-6)

 

2563517 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2

Law of Criminal Procedures 2

3(3-0-6)
2563604 กฎหมายอาเซียน

ASEAN Law

2(2-0-4)
2563701 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดี ในศาลแรงงาน

Labor Law and Procedure

3(3-0-6)
2563703 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา

English for  Criminal and Criminal Procedure

 

2(2-0-4)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2563704 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

English for Judicial System

2(2-0-4)
2564304 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

Law of Civil Procedures 1

3(3-0-6)
2564305 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  2

Law of Civil Procedures 2

3(3-0-6)
2564520 กฎหมายภาษีอากร

Law of Taxation

2(2-0-4)
2564601

 

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

Principles of Legal Profession

2(2-0-4)

 

  • วิชาเลือกโดยเลือกไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต       

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2562410 กฎหมายลักษณะประกันภัย

Law of Insurance

2(2-0-4)
2563101 การใช้การตีความกฎหมาย

Application and Interpretation of Law

2(2-0-4)
2563203 สัมมนากฎหมายแพ่ง

Seminar on Civil Law

2(2-0-4)
2563304 สัมมนากฎหมายอาญา

Seminar on Criminal  Law

2(2-0-4)
2563412

 

หลักการเขียนสัญญาทางธุรกิจ                                     Principles of Contractual Drafting 2(2-0-4)
2563413 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

Intellectual Property Law

2(2-0-4)
2563414 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

Information Technology Law and Cyber Crime

2(2-0-4)

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2563415 กฎหมายเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง

Logistic and Transportation Law

2(2-0-4)
2563416 สิทธิมนุษยชน

Human Rights

2(2-0-4)
2563417 กฎหมายอิสลาม

Islamic Law

2(2-0-4)
2563515 กฎหมายการระงับข้อพิพาทนอกศาลและอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

Inter  Non – Judiciary Dispute Settlement and Arbitration

2(2-0-4)
2563518 อาชญาวิทยาและฑัณฑวิทยา

Criminology and Penology

2(2-0-4)
2563519 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน

Law of Juvenile Delinquency

2(2-0-4)
2563520 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                                                           Consumer Protection Law 2(2-0-4)
2563605 การว่าความและศาลจำลอง

Advocacy and Moot Court

2(2-0-4)
2563606 การสืบสวนและสอบสวน

Investigation and Inquiry

2(2-0-4)
2563607 กฎหมายว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ

International Trade Law

2(2-0-4)
2563608 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา

Private and Criminal International Law

2(2-0-4)
2563609 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

Public International Law

2(2-0-4)
2563610 กฎหมายศุลกากร

Customs Law

2(2-0-4)
2563703 กฎหมายสิ่งแวดล้อม

Environmental Law

2(2-0-4)

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2563901 สัมมนากฎหมายภาษีและการวางแผนภาษีอากร

A seminar on Tax Law and Tax Planning

2(2-0-4)

 

 

  • ประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2564803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

Field Experience in Law

  3(0-18-0)

 

 หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว   และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จของหลักสูตรนี้

 

               แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดศึกษาทั่วไป  จำนวน  12  หน่วยกิต
xxxxxxx กลุ่มวิชาภาษา 3 3 0 6
xxxxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 6 0 12
xxxxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3
วิชาเฉพาะด้าน  จำนวน  9  หน่วยกิต
2561101 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 2 2 0 4
2561105 ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย 2 2 0 4
2561205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3 3 0 6
2561601 นิติปรัชญา 2 2 0 4
รวม 21

 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดศึกษาทั่วไป  จำนวน  12  หน่วยกิต
xxxxxxx กลุ่มวิชาภาษา 6 6 0 12
xxxxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 3 0 6
xxxxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 3 0 6
วิชาเฉพาะด้าน  จำนวน  8  หน่วยกิต
2561203 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป 3 3 0 6
2561304 กฎหมายลักษณะหนี้ 3 3 0 6
2561503 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 2 2 0 4
                               รวม       20 20 0 40

 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดศึกษาทั่วไป  จำนวน  3  หน่วยกิต
xxxxxxx กลุ่มวิชาภาษา 3 3 0 6
วิชาเฉพาะด้าน  จำนวน  18  หน่วยกิต
2561501 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป 3 3 0 6
2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน 3 3 0 6
256246 เอกเทศสัญญา 1 3 3 0 6
2562418 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน 3 3 0 6
2562419 เอกเทศสัญญา 2 3 3 0 6
2562512 กฎหมายลักษณะละเมิด 3 3 0 6
รวม 21 21 0 42

 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดศึกษาทั่วไป  จำนวน  3 หน่วยกิต
xxxxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 3 0 6
วิชาเฉพาะด้าน  จำนวน  16  หน่วยกิต
2561502 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3 3 0 6
2562409 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ 2 2 0 4
2562412 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3 3 0 6
2562703 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 2 0 4
2563201 กฎหมายครอบครัว 3 3 0 6
2563202 กฎหมายมรดก 3 3 0 6
รวม 19 19 0 38

 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาเฉพาะด้าน  จำนวน  13  หน่วยกิต
2562505 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3 3 0 6
2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2 2 0 4
2563516 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3 3 0 6
2563703 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา 2 2 0 4
2564304 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3 3 0 6
วิชาเลือก  จำนวน  4 หน่วยกิต 4
รวม 17

 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาเฉพาะด้าน  จำนวน  11  หน่วยกิต
2563503 กฎหมายลักษณะพยาน 3 3 0 6
2563517 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3 3 0 6
2563604 กฎหมายอาเซียน 2 2 0 4
2563704 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม 2 2 0 4
256435 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3 3 0 6
2564601 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2 2 0 4
วิชาเลือก  จำนวน  4 หน่วยกิต 4
รวม 19

 

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาเฉพาะด้าน  จำนวน  8 หน่วยกิต
2563510 กฎหมายล้มละลาย 3 3 0 6
2563701 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดี ในศาลแรงงาน 3 3 0 6
2564520 กฎหมายภาษีอากร 2 2 0 4
วิชาเลือก จำนวน 4 หน่วยกิต 4
วิชาเลือกเสรี  จำนวน 6 หน่วยกิต 6
รวม 18

 

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาบังคับ  จำนวน   หน่วยกิต
2564803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 3 0 18 0
รวม 3 0 18 0


คำอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

1500117         ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                       3(3-0-6)

Thai for Communication

 

ศึกษาหลักการและกระบวนการการใช้ภาษาไทยเชิงบูรณาการเพื่อการสื่อสารเน้นการย่อความ  สรุปความ  ตีความ  ขยายความ   วิเคราะห์และสังเคราะห์    นำเสนอในรูปแบบรายงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Study principles and processes of Thai language integrated with communication skill focusing on summarization, modification, analysis and synthesis of text, academic report   presentations are also included.

 

1500110         ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                   3(3-0-6)

English for Communication

 

ฝึกการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด และโครงสร้างไวยากรณ์ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การออกเสียงที่ถูกต้องและความรู้ทางวัฒนธรรมในการสื่อสาร ฝึกทักษะต่าง ๆ ทางภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับโครงสร้างและความหมายทางภาษา

 

This course is designed to enable students to communicate in English within the conversational context of everyday activities. English listening and speaking skills with particular attention to grammar, vocabulary related to communicative purposes and proper pronunciation and the cultural aspects of communication are also included. Students are encouraged to develop their English skills through both form-focused and meaning-focused activities.

 

1500113         ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน                                            3(3-0-6)

English for Study Skills

 

พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดในบริบททางวิชาการ   เนื้อหารายวิชานี้ให้ความสำคัญกับทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงการเรียนคำศัพท์ทางวิชาการ กลวิธีการอ่าน การจดบันทึกและการวิจัย โดยการใช้กิจกรรมบูรณาการทางภาษาอังกฤษในการฝึกฝนทักษะดังกล่าว

 

This course is specifically designed to help students improve their English reading, writing, speaking and listening skills in academic contexts. The course content focuses on important study skills used to achieve various tasks at university. This includes building academic vocabulary, reading, strategies, note-taking and research skills. Students will practice using English skills through various integrated skill activities.

 

1500114         ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์                                                 3(3-0-6)

English   in Various Situations

 

ศึกษาการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับบริบททางสังคม ธุรกิจ วิชาชีพ  การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การอ่านเพื่ออ่านและเขียนจดหมายธุรกิจและอีเมล  ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด  อ่านและเขียน   จากกิจกรรมฝึกทักษะเชิงบูรณาการในสถานการณ์ต่าง ๆ

 

This course is designed to develop a clear sense of context-appropriate language and learning to use language more appropriately in both social and professional situations. The course content includes conversation in both business and social contexts, application of reading strategies to business reading, writing business letters and emails. Students will practice using the four English skills through integrated skill activities in various situations.

 

1500115         ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                                      3(3-0-6)

English for Academic Purposes

 

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  การนำเสนองาน  การคิดเชิงวิพากษ์   การประยุกต์ใช้คำศัพท์วิชาการและโครงสร้างประโยคในงานวิชาการประเภทต่าง ๆ  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อและการสอบวัดความสามารถทางภาษา เช่น  TOEIC, IELTS และ TOEFL

 

This course is designed to improve the students’ English skills at the advanced level. The course contents include academic English reading and writing as well as presentation and critical thinking skills. Students will be encouraged to apply academic vocabulary and sentence structures in tasks in various academic situations in order to prepare them for further study and for taking English proficiency tests; TOEIC, IELTS and TOEFL.

 

1500116         จริยศาสตร์                                                                       3(3-0-6)

Ethics

         

ศึกษาหลักการพื้นฐานจริยศาสตร์และกระบวนการเสริมสร้างคุณค่าทางจริยธรรม  ความดี  ความชั่ว  ความถูก  ความผิด  ความยุติธรรม  คุณค่า  หน้าที่  และความรับผิดชอบ  ตามแนวทางของการดำเนินชีวิตที่ดีและการบูรณาการหลักปรัชญา  จริยศาสตร์   ศาสนา  เพื่อประยุกต์สู่การพัฒนาคุณธรรมที่ยั่งยืนและเสริมสร้างคุณค่าชีวิตที่ดีงามในสังคม

 

Study principles of ethics and the process of promoting ethics regarding to virtue, bad, rightness, error, justice, value, obligation and responsibility according to good living approaches. Integrated processes of philosophy, ethics and religion are included to apply for sustainable development of morality and good life promotion in society.

 

2000106        ศิลปะการดำรงชีวิต                                                              3(3-0-6)

The Art of Living

         

ศึกษาการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม   การปฏิบัติตนตามธรรมเนียมไทยและสากล  ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น  การพัฒนาบุคลิกภาพ  มารยาททางสังคมและการติดต่อสื่อสาร   ความเข้าใจในชีวิตและการทำงาน   รวมถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว  สังคมและการทำงาน

 

Study the ways of living and how to exist together in society, how to conform to Thai and international customs, self-perception and others, personal development, social manners and social communication, life and work perception including role, duty and responsibility for oneself, family, society and professions.

 

2500114         สังคมไทยร่วมสมัย                                                              3(3-0-6)

Contemporary Thai Society

 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและวัฒนธรรมของสังคมเมืองและชนบท  การพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์   สร้างความตระหนักในคุณค่าของคนไทย สังคมไทย  เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามโครงสร้างของสังคมไทยและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย  รวมถึงการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย

 

The course aims at studying the change of Thai society related to economy, society, politics and culture of rural and urban society. Analytical thinking ability, awareness of Thai values, respect of human prestige based on the Thai social structure, cultural diversities as well as self – adjustment are also included.

 

2500115         เหตุการณ์โลกร่วมสมัย                                                         3(3-0-6)

Contemporary World Affairs

 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์  ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม   วัฒนธรรม   สิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามต่าง ๆ  สร้างความรู้  ความเข้าใจและความสามารถในการคิดวิเคราะห์  แก้ไข  ปรับตัว   เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี  การปรับตัวให้อยู่ได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

Study the changing of society in the age of globalization with regards to economy, society, politics, cultural, environment and current endangered issues. Students will be trained and encouraged to develop analytical thinking ability and to be aware of their own values and to pay respect to their human dignity as well as cultural diversities. Self-adjustment for social life is also introduced in the course.

 

2500107        มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                                                           3(3-0-6)

Man and Environment

 

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  นิเวศวิทยาธรรมชาติ  นิเวศวิทยาเมือง ปัญหาประชากร  การตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของเมือง คุณภาพชีวิตในเมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมือง  การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

Study man and his impact on the environment. The course will explore conceptual basic of environmental and natural resources, relationships between  man and environment, natural ecosystem, urban ecosystems, population problems, human settlement and urban growth, quality of life in urban area, environmental problems in natural and urban environment, participation in environmental conservation and promotion, natural and urban environmental  management for sustainable development. 

 

 4000191         เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                           3(2-2-5)

Information Technology

 

ศึกษา องค์ประกอบ บทบาท ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูล การจัดการสารสนเทศและระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต การฝึกปฏิบัติใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาและในแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

Study the components, roles and significance of information technology, computer technology and communication technology including networks, the internet, and databases. This includes information management, information systems, information technology and knowledge management, information related laws, information application for careers, information trends, and information practice, particularly in educational institutes and other learning sources for life-long learning.

 

4000110         การคิดและการตัดสินใจ                                                       (3-0-6)

Thinking and Decision Making

 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล ความคิดสร้างสรรค์  ข้อมูลและการ วิเคราะห์ข้อมูล  กระบวนการตัดสินใจ  การคิดแก้ปัญหา  การใช้วิจารณญาณเพื่อให้รู้จักคิดเป็นและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

Study the principles and processes of human thinking, particularly logical and rational thinking.  Students will enhance their creative thinking skills, information and data analysis, and decisions making. Problem solving strategies and attentive thinking are employed  to encourage students to apply these  principles and processes for their lives.

 

4000109        วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                                      3(3-0-6)

Science for Daily Life

 

ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับอาหาร เครื่องนุ่งห่ม  ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค การออกกำลังกาย การพักผ่อน เครื่องสำอาง พลังงาน  เทคโนโลยีและการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดี

 

Study the scientific processes and application for daily life including food, costumes, living places, medication, exercises, recreation, cosmetics, energy, technology and how to be good health.

 

หมวดวิชาเฉพาะ

วิชาเฉพาะด้าน

 

2561101         ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย                                                   2(2-0-4)

                    Thai   Legal History

 

ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในสังคมไทยดั้งเดิมที่เป็นรากฐานของกฎหมายไทยในอดีต และอิทธิพลของกฎหมายต่างประเทศที่มีต่อกฎหมายไทยรวมทั้งวิวัฒนาการของกฎหมายไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน

 

Study Thai cultural and social history which is the origin of important Thai legal in the past, the influence of foreign law on Thai law including evolution of Thai law from the past to the present.

 

2561105         ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย                                                   2(2-0-4)

                   Skill in Legal Language

 

          ศึกษาวิธีการสำหรับการศึกษากฎหมาย ความเข้าใจและความสามารถในการแยกแยะแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับใช้ในการศึกษา ฝึกฝนการอ่าน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจับประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ การโต้เถียงวิพากษ์วิจารณ์ รวมตลอดถึงการแสดงความเห็นของตนเอง ฝึกฝนการเขียนเรียบเรียงและนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า

Study methods for legal study, an understanding and analysis ability to practice, to analyze and to criticize legal documents, principles of legal research including presentation, practical writing and presentation research papers.

 

2561203        กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป                                                     3(3-0-6)

Civil Law : General Principles

 

ศึกษาความเป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมายความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับปรากฏการณ์ทางสังคมอื่นๆ และศึกษารายละเอียดในแง่ของ ความหมาย  ขอบเขต  การจัดประเภทและหมวดหมู่ของกฎหมาย การใช้ การร่าง การตีความ ผลบังคับและการบังคับตามกฎหมาย สิทธิหน้าที่  และการใช้สิทธิ   รวมถึงการใช้สิทธิเกินส่วนหลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งตามที่ได้บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1

 

Study origin and development of law, legal theories and notions, the relationship between law and other sciences, application, drafting, interpretation, elimination of legal loopholes, rights, duties, exercising of rights in excess of what is allowed by law and various important aspects concerning law under the Civil and Commercial Code Book 1.

 

2561205        กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา                                       3(3-0-6) 

Juristic Acts and Contracts

 

ศึกษาลักษณะของนิติกรรม  การก่อให้เกิดนิติกรรม การแสดงเจตนา เหตุอันทำให้การแสดงเจตนาเสื่อมเสีย การตีความ การแสดงเจตนา โมฆะและโมฆียะกรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลา ระยะเวลา และอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง 6 รวมถึงลักษณะของสัญญา การก่อให้เกิดสัญญา ผลแห่งสัญญา ผลแห่งสัญญา สัญญาซึ่งมีมัดจำและเบี้ยปรับ ความระงับแห่งสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 2

 

Study nature of juristic acts, creation of juristic acts, declaration of intention, defective declaration, fictitious declaration of intention and concealed act, interpretation of intention, void and voidable acts, conditions and time conditions, periods of time, prescription, as provided in the Civil and Commercial Code, Book 1 Title 4-6 including the nature, formation and effect of contracts, earnest and stipulated penalty, rescission of contracts as provided in the Civil and Commercial Code Book 2, Title 2.

 

2561304        กฎหมายลักษณะหนี้                                                              3(3-0-6)

Law of Obligations

 

ศึกษาหลักกฎหมายที่สำคัญ ประเภทหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ในส่วนสิทธิของเจ้าหนี้ในการเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้  กำลังบังคับแห่งหนี้ การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ สิทธิต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากหนี้ การโอนสิทธิเรียกร้อง และความระงับแห่งหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 1

 

Study significant of the law, types, sources, subjects, performance and effects of obligations, preferential rights arising from debt, plurality of creditors and debtors, transfer of claims and extinction of obligations according to the Civil and Commercial Code Book 2, Title 1.

 

2561501         กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป                                                          3(3-0-6) 

Criminal Law 1 : General Principles

 

ศึกษาลักษณะของกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ความรับผิดทางอาญา ลักษณะของโทษ การกำหนดโทษ เหตุต่างๆอันเกี่ยวกับการลงโทษทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 รวามถึงบทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3

 

Study nature of criminal law, general principles, liability, nature of punishment, the imposition of punishment, any matter with respect to criminal punishment under the Criminal Code Part 1 and general provisions applicable to petty offences under the Criminal Code Part 3.

 

2561502        กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด                                            3(3-0-6) 

Criminal Law 2 : Offences

 

ศึกษาหลักเกณฑ์กฎหมายอาญาภาคความผิด  ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค  2 ลักษณะ 1  ถึง  12

 

Study specific offenses under the Criminal Code Part 2, Title 1-12.

 

2561503        กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง                                 2(2-0-4)                  Constitutional Law and Political Institution 

 

ศึกษาประวัติ ความหมายของรัฐธรรมนูญ รัฐและรูปแบบของรัฐ รัฐบาลและรูปแบบของรัฐบาลการแบ่งแยกอำนาจ อำนาจอธิปไตยและความเกี่ยวพันระหว่างอำนาจเหล่านี้  กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย รวมถึงหลักการทั่วไปของการเลือกตั้ง พรรคการเมือง และกฎหมายการเลือกตั้ง

 

Study history, definitions, states and forms of states, governments and forms of governments, separation of powers and relationship among them, Thai constitutional law, general principles of elections, political parties and election law.

 

 

2561601         นิติปรัชญา                                                                        2(2-0-4)

                   Philosophy of Law

 

ศึกษาวิวัฒนาการของปรัชญากฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากฎหมายกับหลักนิติศาสตร์ ปรัชญากฎหมายสำนักต่าง ๆ ทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนและกฎหมายระหว่างประเทศ

 

Study evolution of philosophy of law, relationship between philosophy of law and jurisprudence, schools of philosophy of law, theories of rights and freedoms, philosophy and principles of public, private and international law.

 

 2562201        กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน                                          3(3-0-6) 

Property and Land Law

 

ศึกษาหลักทั่วไปของทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 3    และลักษณะของทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 4 และหลักสำคัญของกฎหมายที่ดิน กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

Study principles of law relating to property according to the Civil and Commercial Code Books 1, Title 3 the general provisions on property on Book 4 and land according to the Land Act and other legislations involved.

 

2562406        เอกเทศสัญญา 1                                                                          3(3-0-6) 

Specific Contracts 1 

 

ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญาอันได้แก่สัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 1-5

 

Study principles of law relating to sale, exchange, gift, hire of property and hire-purchase according to the Civil and Commercial Code Book 3, Title 1-5.

 

2562409        กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์                    2(2-0-4) 

Law of Security Transactions : Real and Personal

 

ศึกษาลักษณะของสัญญาเฉพาะอย่าง อันได้แก่ ค้ำประกัน จำนอง และจำนำ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 11 ลักษณะ 12 และลักษณะ 13

 

Study principles of specific contracts relating to suretyship, mortgage and pledge according to the Civil and Commercial Code Book 3, Title 11, Title 12 and Title 13.

 

 

2562412        กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท                                           3(3-0-6)

Law of Partnerships and Companies

 

ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 ลักษณะ 22 ลักษณะ 23 รวมถึงบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

 

Study principles of law relating to ordinary partnerships, registered partnerships, limited partnerships, limited companies under the Civil and Commercial Code Book 3 Title 22 and 23 and public companies under The Public Company Act BE. 2535.

 

2562418        กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน                                                        3(3-0-6)                

Law of Bills

 

ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับตั๋วเงิน อันได้แก่ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค และกฎหมายลักษณะบัญชีเดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 รวมทั้งศึกษาถึงตราสารเปลี่ยนมือประเภทต่างๆ

 

Study legal principles pertaining to bills, bill of exchange, promissory note and cheque including current account according to the Civil and Commercial Code Book 3. The topic includes types of negotiable instruments.

 

 

2562419        เอกเทศสัญญา 2                                                                3(3-0-6) 

Specific Contracts 2

 

ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน จ้างทำของรับขน ยืม ฝากทรัพย์ตัวแทนนายหน้า ประนีประนอมยอมความและการพนันขันต่อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 ลักษณะ 7 ลักษณะ 8 ลักษณะ 9 ลักษณะ 10 ลักษณะ 15 ลักษณะ 16 ลักษณะ 17 และลักษณะ 18

 

Study principles of specific contracts relating to hire of work, to hire someone to make an article, carriage, loan, deposit, agency, brokerage, compromise and gamble according to the Civil and Commercial Code Book 3, Title 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 and 18.

 

2562505        กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง                            3(3-0-6)

Administrative Law and Procedures

 

ศึกษาแนวคิด ลักษณะทั่วไป และที่มาของกฎหมายปกครอง การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง การบริการสาธารณะ การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระบบกฎหมายปกครองของไทย ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การมหาชน สิทธิระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ ศาลปกครอง และกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง

 

Study Thai administrative law system, relationship among political governmental organization, rights between public and private sectors.

 

2562506        พระธรรมนูญศาลยุติธรรม                                                     2(2-0-4) 

Constitutional Court of Justice

 

ศึกษาประวัติศาลยุติธรรม ระบบงานศาลยุติธรรม ชั้นของศาลยุติธรรม เขตอำนาจศาล อำนาจผู้พิพากษา องค์ณะของผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบ

 

Study history of the court of justice, court administration system, hierarchy of courts, jurisdiction, judicial powers in trial, quorum of judges and associate judges.

 

2562512        กฎหมายลักษณะละเมิด                                                        3(3-0-6) 

                   Law of Torts

 

ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดในทางละเมิด นิรโทษกรรม จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 3, 4 และ 5 ตลอดจนศึกษาถึงความรับผิดในทางละเมิดของพนักงานเจ้าหน้าที่

 

Study law of liability for wrongful acts, justifiable acts, management of affairs without mandate and undue enrichment under Civil and Commercial Code Book 2, Title 3, 4 and 5 including liability for wrongful acts of officials.

 

 

2562703        ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและวิธีพิจารณาความแพ่ง        2(2-0-4)

English for Civil and Civil Procedure Law

 

ศึกษาศัพท์ไวยากรณ์สำนวนและวลีภาษาอังกฤษที่ใช้โดยทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

 

Study vocabularies, grammar, phrases and idioms relating to the Civil and Commercial Code and the Civil Procedure Code.

 

 

2563201        กฎหมายครอบครัว                                                              3(3-0-6)

Family Law

 

ศึกษากฎหมายครอบครัว ในเรื่องการสมรส บิดามารดากับบุตร ค่าอุปการะเลี้ยงดู ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5

 

Study principles pertaining to family law, marriage, parent and child, maintenance according to Civil and Commercial Code Book 5.

 

2563202        กฎหมายมรดก                                                                   3(3-0-6)

Law of Succession

 

ศึกษาเกี่ยวกับบทบัญญัติทั่วไปของมรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม         วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก  มรดกที่ไม่มีผู้รับ  อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6

 

Study general principles of Succession, the statutory right of inheritance, wills, the management of estates, vacant estates including prescription according to the Civil and Commercial Code Book 6.

 

2563503        กฎหมายลักษณะพยาน                                                        2(2-0-4)

Law of Evidence

 

ศึกษาลักษณะและหลักทั่วไปของการสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา หลักในการรับฟังและไม่รับฟังพยานหลักฐาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาลักษณะ 5

 

Study nature and general principles of gathering evidence, both in civil and criminal cases by the court, rules of admission and exclusion as provided in the Civil Procedure Code Part 1, Title 5 and the Criminal Procedure Code Part 5.

 

2563510        กฎหมายล้มละลาย                                                              3(3-0-6)

                   Bankruptcy Law

 

ศึกษากระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายสำหรับลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล รวมถึงกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542

 

Study procedure used in the Bankruptcy Court both as it applies to insolvent individuals and as it applies to juristic person and the principle of reorganization law which applies only to juristic person as provided in the Bankruptcy Act BE. 2483 and the Act on Establishment of and Procedure for Bankruptcy Court BE. 2542.

 

2563516        กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1                                           3(3-0-6)

Law of Criminal Procedure 1

 

ศึกษากระบวนการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักทั่วไป อำนาจ พนักงานสอบสวนและศาล หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จำคุก ค้น และปล่อยชั่วคราว การชันสูตรพลิกศพ การฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 1 และ 2 รวมถึงวิธิพิจารณาในศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3

 

Study criminal procedure relating to general principles, power of inquiry officials and jurisdiction of the courts, summonses and warrants, arrest, detention and imprisonment, search and provisional release, process of inquiry, post-mortem inquest, filing of civil case in connection with criminal offences as provided in the Criminal Procedure Code Part 1 and 2 including procedure in the Courts of First Instance as provided in the Criminal Procedure Part 3.

 

2563517        กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2                                          3(3-0-6)

                   Law of Criminal Procedure 2

 

ศึกษากระบวนการดำเนินคดีอาญาในชั้นอุทธรณ์และฎีกา การบังคับคดีตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษ และการลดโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 4, 6 และ 7

Study criminal procedure used in the Appeal Court and the Supreme Court, sentencing, costs, pardon commutations and reduction of punishments as provided in the Criminal Procedure Code Part 4, 6 and 7.

 

2563604        กฎหมายอาเซียน                                                                2(2-0-4)

                   ASEAN Law

 

ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดการก่อตั้งประชาคมอาเซียน สมาคมกฎหมายอาเซียน รวมถึงศึกษากฎบัตรอาเซียน และระบบกฎหมายอาเซียน

 

Study evolution and concepts in establishment of ASEAN, ASEAN Law Association, Constitution and BY-LAWS and Legal Systems in ASEAN.

 

2563701        กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดี ในศาลแรงงาน                     3(3-0-6)

          Labor Law and Procedure

 

ศึกษาถึงพัฒนาการของกฎหมายแรงงานไทย  หลักกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพิจารณาคดีในศาลแรงงาน

 

Study development of labor law in Thailand, principles of labor law, labor protection, labor relations and other laws involved including procedure in the Labor Court.

 

2563703        ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา   2(2-0-4)

 English for Criminal and Criminal Procedure

 

ศึกษาศัพท์ ไวยากรณ์ สำนวนและวลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 

Study vocabularies, grammar, phrases and idioms relating to the Criminal Code and the Criminal Procedure Code.

 

2563704        ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายกระบวนการยุติธรรม                    2(2-0-4)

                   English for Judicial System

 

ศึกษาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับระบบกระบวนการยุติธรรม

 

Study English relating to judicial system.

 

2564304        กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1                                             3(3-0-6)

Law of Civil Procedures 1

 

ศึกษากระบวนการดำเนินคดีแพ่งให้ทราบถึงเขตอำนาจศาล คู่ความ การยื่นและการส่งคำคู่ความและเอกสาร คำพิพากษาและคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 1 ถึง 4 และ 6 รวมถึงวิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ลักษณะ 1 และ 2

 

Study procedure used in civil cases relating to jurisdiction, court procedure and jurisdiction, filing and service of pleadings and documents, judgments and orders as provided in the Civil Procedure Part 1, Title 1 to 4 and 6 including ordinary procedures and special procedures in the Courts of First instance as provided in the Civil Procedure Code Part 2, Title 1 and 2.

 

2564305        กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2                                                      3(3-0-6)

Law of Civil Procedures 2

 

ศึกษากระบวนการดำเนินคดีแพ่งในชั้นอุทธรณ์และฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับคดีตามคำพิพากษา หรือคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 และ 4

 

Study civil procedure used in the Appeal Court and the Supreme Court including provisional measures before judgment and execution of the judgments or order as provided in the Civil Procedure Code Part 3 and 4.

 

 

2564520       กฎหมายภาษีอากร                                                             2(2-0-4)

                   Law of Taxation

 

ศึกษาในหลักการภาษีอากรในส่วนของภาษีเงินได้จากประมวลรัษฎากร ได้แก่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์

 

Study tax law under the Revenue Code in respect of personal income tax, corporate income tax, value added tax, specific business tax and stamp duty.

 

2564601        หลักวิชาชีพนักกฎหมาย                                                         2(2-0-4)

                   Principles of Legal Profession

         

ศึกษาในเรื่องวิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย  หน้าที่และงานของนักกฎหมายในสาขาต่างๆ  มารยาทและวินัย  อุดมคติ และจริยธรรมของนักกฎหมาย องค์การก่อตั้งและควบคุม ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย

 

Study development of legal profession, responsibility and work of lawyers in various branches, lawyer’s etiquettes and ideals and various organizations formed to monitor people in the legal profession.

 

หมวดวิชาเฉพาะ

ประสบการณ์วิชาชีพ

 

2564803        การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย                                    3(0-18-0)

                   Field Experience in Law

 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม

 

Internship in law for practicing in judicial process.

         

กลุ่มวิชาเลือก

2562410        กฎหมายลักษณะประกันภัย                                                   2(2-0-4) 

Law of Insurance

 

ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 20.

 

Study principles of law relating to insurance according to the Civil and Commercial Code Book 3, Title 20.

 

2563101         การใช้และการตีความกฎหมาย                                               2(2-0-4)

Application and Interpretation of Law

 

ศึกษาหลักทั่วไปในการตีความกฎหมายของระบบกฎหมายต่างๆ  วิธีการและแนวทางที่ใช้ในการตีความกฎหมาย  ผลของการตีความกฎหมายทั้งในทางแพ่งและทางอาญา

 

Study principles of application wording in different legal systems and method of interpretation legal contents in criminal and civil cases.

 

2563203        สัมมนากฎหมายแพ่ง                                                           2(2-0-4)

Seminar on Civil Law

 

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นสำคัญต่างๆในกฎหมายแพ่ง

 

Discuss and analyze of substantial issues pertaining to civil law.

 

2563304        สัมมนากฎหมายอาญา                                                         2(2-0-4)

Seminar on Criminal Law

 

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญในกฎหมายอาญา

 

Discuss and analyze of substantial issues pertaining to criminal law.

 

2563412        หลักการเขียนสัญญาทางธุรกิจ                                               2(2-0-4)

Principles of Contractual Drafting

 

ศึกษาหลักการพื้นฐานของกฎหมายนิติกรรมและสัญญาที่ต้องปรับใช้ในการเขียนสัญญาในทางปฏิบัติ  สัญญาในรูปแบบต่างๆวิเคราะห์เนื้อหาของสัญญาว่ามีจุดดีจุดด้อยอย่างไร การรวบรวมข้อเท็จจริง  เพื่อ นำมาใช้ร่างสัญญาและการฝึกการเขียนสัญญาและการแก้ไขสัญญาในทางธุรกิจ

 

Study basic principles of Juristic Acts and Contracts to draft the contracts, methods and problems in drafting various types of contracts, contract forms, law involved and contract samples including analyses diversity of contracts for understanding the advantage and the shortcoming for drafting business contracts.

 

2563413        กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา                                      2(2-0-4)

                   Intellectual Property Law

         

ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า วิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา

 

Study nature of various types of intellectual property with emphasizing on copyright, patents and trademarks including procedures in the Intellectual Property and International Trade Court.

 

2563414        กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์        

Information Technology Law and Cyber Crime                       2(2-0-4)

 

ศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางสังคมศาสตร์และทางกฎหมาย และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดทั้งการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 

Study legal problems about information technology, basic principles of information technology, development of technology regarding social aspect and law and using the information technology to access, to collect and to publish legal literatures including Cyber Crime.

 

2563415        กฎหมายเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง                                        2(2-0-4)

                   Logistic and Transportation Law

 

ศึกษาถึงความหมายและการดำเนินงานทางด้านการคมนาคมขนส่งตลอดทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

Study meaning and procedure relating to Logistic and Transportation law including law relevant.

2563416        สิทธิมนุษยชน                                                                    2(2-0-4)

Human Rights

 

ศึกษาความหมายและปรัชญาของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานวิธีการส่งเสริมและคุ้มครองซึ่งสิทธิมนุษยชนรวมถึงการปกป้องสิทธิมนุษยชนภายใต้สันนิบาตชาติและองค์การสหประชาชาติ  การปกป้องสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค

 

Study meaning and philosophy pertaining to fundamental human rights, human rights promotion and protection measures including the protection of human rights under the League of Nations and the United Nations, the protection of human rights at regional levels.

 

2563417        กฎหมายอิสลาม                                                                 2(2-0-4)

                   Islamic Law

 

          ศึกษาประวัติศาสตร์และระบบกฎหมายอิสลาม บ่อเกิดของกฎหมาย ระบบศาลและหลักกฎหมายอิสลาม

 

Study history and Islamic law systems, origin of Islamic Law, judicial systems and Islamic legal principles.

 

2563515        กฎหมายการระงับข้อพิพาทนอกศาลและอนุญาโตตุลาการ            2(2-0-4)

Non – Judiciary Dispute Settlement and Arbitration

 

แนวคิดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทนอกศาล ความหมาย ลักษณะ รูปแบบ สัญญา วิธีพิจารณาคำชี้ขาด การบังคับตามคำชี้ขาดตลอดจนผลของคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

 

Study concepts relating to non-judiciary dispute settlement, meaning, characteristic, models, contracts, procedures on award, enforcement of award, including effects of award in arbitration.

 

2563518        อาชญาวิทยาและฑัณฑวิทยา                                                  2(2-0-4)

Criminology and Penology

 

ศึกษาความหมายและขอบเขตของอาชญาวิทยา ความสัมพันธ์ทางทฤษฎีอาชญากับกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประเภทของอาชญากรรมและอาชญากร ปรัชญาว่าด้วยการลงโทษ และการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด รวมถึงความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยา โทษและปรัชญาการลงโทษ การคุมประพฤติและการพักการลงโทษ

 

Study meaning and scope of criminology, relationship between criminology theories and criminal law and criminal procedural law principles, categories of crimes and criminals; philosophy of punishment and wrongdoer treatment including meaning and scope of penology, punishment, philosophy of punishment, probation and parole.

 

2563519        กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน             2(2-0-4)

Law of Juvenile Delinquency

 

ศึกษาความเป็นมาและทฤษฎีระบบศาลเด็กและเยาวชน อนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิด สิทธิของเด็กภายใต้กฎหมายไทย นโยบายของรัฐเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนรวมถึงหลักสำคัญของกฎหมายจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

Study history and theories of the juvenile court system, convention on rights of children, juvenile justice for delinquent, rights of children under Thai law, state policy on juvenile, including the principles of law creating juvenile courts procedure in juvenile court and other related laws.

 

2563520        กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                                                    2(2-0-4)

Consumer Protection Law

 

ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงการดำเนินคดีคุ้มครองผู้บริโภค

 

Study concepts pertaining to protection rights of consumer gain, other legal principles and force to use protection consumer law including procedure in protection consumer cases.

 

2563605        การว่าความและศาลจำลอง                                                  2(2-0-4)

Advocacy and Moot Court

 

ศึกษาหลักวิชาว่าความเกี่ยวกับการเตรียมคดี การเรียบเรียงคำคู่ความ หลักสำคัญของกฎหมายทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความ หลักวิชาและศิลปะในการร่างนิติกรรมสัญญาต่างๆ รวมถึงศึกษาสถานการณ์จำลองกระบวนการพิจารณาคดีศึกษาและฝึกหัดงานการให้คำปรึกษากฎหมายภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการให้คำปรึกษาแนะนำข้อกฎหมายและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงตามที่ประชาชนมาขอคำปรึกษา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในคดีที่สมมุติขึ้น

Study methods of advocacy relating to case preparation, pleading arrangement, principles and rules governing professional conduct of lawyers including study a mock trial and also undertake a training session in giving legal advice under the supervision of lecturers by giving the legal consultation and solution of real problems brought up by the general people as well as the solution of hypothetical cases.

 

2563606        การสืบสวนและสอบสวน                                                       2(2-0-4)

Investigation and Inquiry

 

ศึกษาการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา โดยเน้นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย วิธีการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์ การแสวงหาพยานหลักฐาน วิธีสอบปากคำ การพิสูจน์ การตรวจสอบพยานหลักฐานรวมถึงสิทธิของผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญ

 

Study principles of investigation and inquiry in criminal cases, with emphasising on enforcement practice by legal officers, scientific methods in investigation, searching for evidence, verbal inquiry, verification, examining of evidences including rights of the accused under the constitution.

 

2563607        กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                   2(2-0-4)

International Trade Law

 

 

ศึกษาวิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์ และข้อตกลงในสัญญาการค้าระหว่างประเทศ การชำระค่าสินค้าระหว่างประเทศวิธีต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาถึง กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อการค้าสินค้าระหว่างประเทศ

 

Study evolution and sources of international trade law, international agreement and regulations concerning international trade contracts, international payment including study of international economic regulations affecting international trade.

 

2563608        กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา                 2(2-0-4)

                   Private and Criminal International Law    

 

ศึกษาที่มาและหลักเบื้องต้นของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล  การจำแนกบุคคลตามสภาพภูมิศาสตร์   การได้สิทธิหรือสถานะของคนต่างด้าว การขัดกันแห่งกฎหมาย  อำนาจหน้าที่และอำนาจศาล อำนาจเด็ดขาดของรัฐในคดีอาญา การร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปราบอาชญากรรม การส่งผู้ร้ายข้ามแดน และผลของคำพิพากษาทางอาญาต่างประเทศ

 

Study sources and basic principles of Private International Law, determination of the nationality of natural and juristic persons according to International Law, status and rights of aliens, conflict of laws, territorial and personal jurisdiction of the state courts in criminal cases, international co-operation to suppress crimes, extradition, the effect of criminal judgment by foreign courts.

 

2563609        กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง                                   2(2-0-4)

                   Public International Law

 

ศึกษาที่มาและหลักเบื้องต้นของกฎหมายระหว่างประเทศ  สิ่งที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ เขตแดนของรัฐ  ทะเลหลวง องค์การของรัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กิจการระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ สงคราม ความเป็นกลาง

 

Study sources and basic principles of International Law, functions of International Law, territorial boundaries, the high seas, governmental agencies in international relations, international affairs, settlement of disputes,  war and neutrality.

 

 

2563610        กฎหมายศุลกากร                                                               2(2-0-4)

Customs Law

 

ศึกษาหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของกฎหมายศุลกากร วิวัฒนาการของกฎหมายศุลกากร ความผิดและโทษตามกฎหมายศุลกากร อำนาจหน้าที่ของพนักงานศุลกากร คดีศุลกากร การยกเว้นอากร การคืนอากร กฎหมายศุลกากรกับการส่งเสริมการลงทุนกฎหมายศุลกากรกับการนิคมอุตสาหกรรม

Study principles and objectives of customs law, evolution, offenses and punishments, power and duty of customs official, cases, tax exemption, tax return, customs law pertaining to encourage the investment and industry.

 

2563703        กฎหมายสิ่งแวดล้อม                                                            2(2-0-4)

                   Environmental Law

 

ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดที่สำคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อม สถาบันที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการค้า การลงทุน และสังคมในภาพรวม อิทธิพลของกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ตลอดทั้งศึกษากฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายาสิ่งแวดล้อมของไทย

 

Study evolution and its keys concepts, institutions concerning environment, relationship between environmental law and trade, investment, society, influence of environmental law on human living; including international environmental law concerning Thai environmental law.

 

2563901        สัมมนากฎหมายภาษีและการวางแผนภาษีอากร                          2(2-0-4)

                   A seminar in Tax Law and Tax Planning

 

สัมมนากฎหมายภาษีและการวางแผนภาษีอากร ทั้งในส่วนของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลธรรมดา และธุรกิจ

 

A seminar on important issues concerning tax law and tax planning that is personal income tax, corporate income tax and Business.