โครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2563

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร    25481651103595

ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย        :  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
    ภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Laws Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ภาษาไทย      ชื่อเต็ม :  นิติศาสตรบัณฑิต
       ชื่อย่อ  :  น.บ.

  ภาษาอังกฤษ      ชื่อเต็ม :  Bachelor of Laws
         ชื่อย่อ  :  LL.B.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 52 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 หน่วยกิต
3.หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  • รายวิชา

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หน่วยกิต

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีจำนวน 8 รายวิชา มีลักษณะเป็นรายวิชาบูรณาการ        ข้ามศาสตร์ 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ โดยกำหนดให้เรียน จำนวน 33 หน่วยกิต ดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1500201 ความเป็นสวนดุสิต Suan Dusit Spirit 4(2-4-6)
1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้                 Thai for Being Scholars 6(6-0-12)
1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน                            English for Self-direction 4(4-0-8)
1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด                       English for Reflective Thinking 4(4-0-8)
2500116 สังคมอารยชน Civilized People Societies 4(2-4-6)
2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี Smart Thai and Global Citizens 4(2-4-6)
4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Science and Mathematics in Daily Life 4(2-4-6)
4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล Digital Literacy 3(2-2-5)

2. หมวดวิชาเฉพาะ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต

            2.1 กลุ่มวิชาแกน  30  หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

2551129

กฎหมายและการเมืองเบื้องต้น

Introduction to Law and Politics

3(3–0–6)

2551130

พื้นฐานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง

Foundation of Society, Economy, Politics and Public Administration

3(3–0–6)

2561503

กฎหมายมหาชนเบื้องต้น

Introduction to Public Law

3(3–0–6)

2551308

หลักพื้นฐานการบริหารราชการแผ่นดิน

Basic Principles of Public Administration

3(3–0–6)

2552321

ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและองค์กรภาครัฐ

Interrelationship of Public Institutions and Organizations

3(3–0–6)

2563146

หลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐ

Rule of Law and Legal State

3(3–0–6)

2553250

กฎหมายและการเมืองระหว่างประเทศ

International Law and Politics

3(3–0–6)

2562514

กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
Administrative Law and Procedures

3(3–0–6)

2562515

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

Constitutional Law and Political Institutions

3(3-0-6)

2561107

ภาษาอังกฤษทางกฎหมายและการเมือง

English for Law and Politics

3(3-0-6)


           2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 64 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2561203 กฎหมายแพ่ง  :  หลักทั่วไป                           Civil Law: General Principles 3(3-0-6)
2561205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา Juristic Acts and Contracts 3(3-0-6)
2561304 กฎหมายลักษณะหนี้ Law of Obligations 3(3-0-6)
2561501 กฎหมายอาญา 1  :  ภาคทั่วไป              Criminal Law 1 : General Principles 3(3-0-6)
2561502 กฎหมายอาญา 2  :  ภาคความผิด              Criminal Law 2  : Offences 3(3-0-6)
2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน                       Property and Land Law 3(3-0-6)
2562412 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท                     Law of Partnerships and  Companies 3(3-0-6)
2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม Constitutional Court of Justice 2(2-0-4)
2562512 กฎหมายลักษณะละเมิด      Law of Torts 3(3-0-6)
2563503 กฎหมายลักษณะพยาน                                  Law of Evidence 3(3-0-6)
2563605 การว่าความและศาลจำลอง Advocacy and Moot Court 2(1-2-3)
2564601 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย Principles of Legal Profession 2(2-0-4)
2562309 เอกเทศสัญญา 1                     Specific Contracts  1 2(1-2-3)
2562310 เอกเทศสัญญา 2  Specific  Contracts  2 2(1-2-3)
2562311 กฎหมายครอบครัว Family Law 2(2-0-4)
2563307 กฎหมายมรดก Law of succession 2(1-2-3)
2563521 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1                         Law of Civil Procedures 1 2(1-2-3)
2563522 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 Law of Civil Procedures 2 2(1-2-3)
2563523 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1              Law of Criminal Procedures 1 2(1-2-3)
2564521 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 Law of Criminal Procedures 2 2(1-2-3)
2563706 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง English for Civil law 3(2-2-5)
2564707 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายอาญา      English for  Criminal law 3(2-2-5)
2563707 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางด้านกฎหมาย English Usage Skills for Laws 3(2-2-5)
2563524 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง Administrative Law and Procedures 3(3-0-6)
2563525 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง Constitutional Law and Political Institution 3(3-0-6)

2.3 กลุ่มวิชาเลือกไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต เลือกเรียนรายวิชาที่สนใจ ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเลือกรายวิชาเพียงกลุ่มเดียวไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต        

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
กลุ่มกฎหมายกระบวนการยุติธรรม
2563701 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน Labor Law and Procudures 3(3-0-6)
2564513 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา Criminology and Penology 3(3-0-6)
2564514 การสืบสวนและสอบสวน Investigation and Inquiry 3(3-0-6)
2562418 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน Law of Bills 3(3-0-6)
2563510 กฎหมายล้มละลาย Bankruptcy Law 3(3-0-6)
2563418 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา Intellectual Property Law 3(3-0-6)
2563419 กฎหมายภาษีอากร Law of Taxation 3(3-0-6)
2563308 การกู้ยืมและหลักประกันแห่งหนี้ Law of Loan and Secured Transactions : Real and Personal 3(2-2-5)
กลุ่มกฎหมายมหาชน
2563601 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง Public International Law 3(3-0-6)
2564504 การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ Legal Drafting and Legislative Process 3(3-0-6)
2564517 สิทธิมนุษยชน Human Rights 3(3-0-6)
2563611 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล Private International Law 3(3-0-6)
2563902 การเขียนงานวิจัยทางกฎหมาย Legal Research Writing 3(2-2-5)

2.4 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 5 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2564802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย Field Experience in Law   5(0-30-0)

3.หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

           ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆเหล่านี้หรือรายวิชาใดๆในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และจะต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2564409 กฎหมายพาณิชย์นาวี Maritime Law 3(3-0-6)
2564414 สัมมนากฎหมายแพ่ง Seminar on Civil Law 3(3-0-6)
2564418 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Information Technology Law and Cyber Crime 3(3-0-6)
2564506 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน Law of Juvenile Delinquency 3(3-0-6)
2564507 การใช้และการตีความกฎหมาย Application and Interpretation of Law 3(3-0-6)
2564515 สัมมนากฎหมายอาญา Seminar on Criminal Law 3(3-0-6)
2564603 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ International Trade Law 3(3-0-6)
2564702 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค Consumer Protection Law 3(3-0-6)
2563309 กฎหมายลักษณะประกันภัย Law of Insurance 3(3-0-6)
2563420 กฎหมายธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ Law on Tourism and Service Business 3(3-0-6)
2563421 กฎหมายศุลกากรและสรรพสามิต                      Law of the Customs and Excise 3(3-0-6)
2563102 นิติปรัชญา Philosophy of Law 3(3-0-6)
2563103 ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย Skill in Legal Language 3(3-0-6)
2563526 กฎหมายการระงับข้อพิพาทนอกศาลและอนุญาโตตุลาการ Non – Judiciary Dispute Settlement and Arbitration 3(3-0-6)
2564421 หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์ Principle of Forensic Medicine 3(3-0-6)

3.1.4  แสดงแผนการศึกษา

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 10 หน่วยกิต
1500201 ความเป็นสวนดุสิต 4 2 4 6
1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ 6 6 0 12
กลุ่มวิชาแกน 6 หน่วยกิต
2561106 ความรู้เบื้องต้นว่าด้วยกฎหมายและการเมือง 3 3 0 6
2551124 พื้นฐานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง 3 3 0 6
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 3 หน่วยกิต
2561203 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป 3 3 0 6
รวม 19 17 4 36
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 หน่วยกิต
1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน 4 4 0 8
กลุ่มวิชาแกน 6 หน่วยกิต
2562513 หลักกฎหมายมหาชน และสถาบันการเมือง 3 3 0 6
2551305 หลักพื้นฐานการบริหารราชการแผ่นดิน 3 3 0 6
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 9 หน่วยกิต
2561205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3 3 0 6
2561501 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป 3 3 0 6
2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน 3 3 0 6
รวม 19 19 0 38
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 7 หน่วยกิต
1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 4 4 0 8
4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 3 2 2 5
กลุ่มวิชาแกน 3 หน่วยกิต
2552313 ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและองค์กรภาครัฐ 3 3 0 6
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 8 หน่วยกิต
2562309 เอกเทศสัญญา 1 2 1 2 3
2561304 กฎหมายลักษณะหนี้ 3 3 0 6
2561502 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3 3 0 6
กลุ่มวิชาเลือก 1 วิชา  จำนวน  3 หน่วยกิต 3      
รวม 21      
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 หน่วยกิต
2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 4 2 4 6
กลุ่มวิชาแกน 3 หน่วยกิต
2551125 หลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล 3 3 0 6
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต
2562310 เอกเทศสัญญา 2 2 1 2 3
2562311 กฎหมายครอบครัว 2 2 0 4
2562412 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3 3 0 6
2562512 กฎหมายลักษณะละเมิด 3 3 0 6
2563307 กฎหมายมรดก 2 1 2 3
กลุ่มวิชาเลือก 1 วิชา จำนวน 3 หน่วยกิต 3      
รวม 22      
ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 หน่วยกิต
2500116 สังคมอารยชน 4 2 4 6
กลุ่มวิชาแกน 3 หน่วยกิต
2562101 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจำวัน 3 3 0 6
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 11 หน่วยกิต  
2563525 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3 3 0 6
2563707 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางด้านกฎหมาย 3 2 2 5
2563521 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 2 1 2 3
2563524 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3 3 0 6
กลุ่มวิชาเลือก 1 วิชา  จำนวน  3 หน่วยกิต 3      
รวม 21      
ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวน  4 หน่วยกิต
4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 4 2 4 6
กลุ่มวิชาแกน 3 หน่วยกิต
2552209 กฎหมายและการเมืองของอาเซียน 3 3 0 6
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 10 หน่วยกิต
2563503 กฎหมายลักษณะพยาน 3 3 0 6
2563523 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 2 1 2 3
2563522 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 2 1 2 3
2564706 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง 3 2 2 5
กลุ่มวิชาเลือก 1 วิชา  จำนวน 3 หน่วยกิต 3      
รวม 20      
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 11 หน่วยกิต
2564707 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายอาญา 3 2 2 5
2564521 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 2 1 2 3
2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2 2 0 4
2563605 การว่าความและศาลจำลอง 2 1 2 3
2564601 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2 2 0 4
กลุ่มวิชาเลือก  1 วิชา จำนวน 3 หน่วยกิต 3      
หมวดวิชาเลือกเสรี  2 วิชา จำนวน 6 หน่วยกิต 6      
รวม 20      
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จำนวน  5  หน่วยกิต
2554802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 0 30 0
รวม 5 0 30 0