โครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2563

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร    25481651103595

ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย        :  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
    ภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Laws Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ภาษาไทย      ชื่อเต็ม :  นิติศาสตรบัณฑิต
       ชื่อย่อ  :  น.บ.

  ภาษาอังกฤษ      ชื่อเต็ม :  Bachelor of Laws
         ชื่อย่อ  :  LL.B.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 52 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 หน่วยกิต
3.หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

     รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หน่วยกิต

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีจำนวน 8 รายวิชา มีลักษณะเป็นรายวิชาบูรณาการ        ข้ามศาสตร์ 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ โดยกำหนดให้เรียน จำนวน 33 หน่วยกิต ดังนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1500201

ความเป็นสวนดุสิต

SuanDusit Spirit

4(2-4-6)

1500119

 

ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้                

Thai for Being Scholars

6(6-0-12)

1500120

ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน                           

English for Self-direction

4(4-0-8)

1500121

ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด                       

English for Reflective Thinking

4(4-0-8)

2500116

สังคมอารยชน

Civilized People Societies

4(2-4-6)

2500117

พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี

Smart Thai and Global Citizens

4(2-4-6)

4000112

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Science and Mathematics in Daily Life

4(2-4-6)

4000113

ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล

Digital Literacy

3(2-2-5)

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต

            2.1 กลุ่มวิชาแกน  30  หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

2551129

กฎหมายและการเมืองเบื้องต้น

Introduction to Law and Politics

3(3–0–6)

2551130

พื้นฐานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง

Foundation of Society, Economy, Politics and Public Administration

3(3–0–6)

2561503

กฎหมายมหาชนเบื้องต้น

Introduction to Public Law

3(3–0–6)

2551308

หลักพื้นฐานการบริหารราชการแผ่นดิน

Basic Principles of Public Administration

3(3–0–6)

2552321

ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและองค์กรภาครัฐ

Interrelationship of Public Institutions and Organizations

3(3–0–6)

2563146

หลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐ

Rule of Law and Legal State

3(3–0–6)

2553250

กฎหมายและการเมืองระหว่างประเทศ

International Law and Politics

3(3–0–6)

2562514

กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
Administrative Law and Procedures

3(3–0–6)

2562515

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

Constitutional Law and Political Institutions

3(3-0-6)

2561107

ภาษาอังกฤษทางกฎหมายและการเมือง

English for Law and Politics

3(3-0-6)


         

                   2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 52 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

2561205

กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

Juristic Acts and Contracts

3(3-0-6)

2561304

 

กฎหมายลักษณะหนี้

Law of Obligations

3(3-0-6)

2561501

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป               

Criminal Law 1 : General Principles

3(3-0-6)

2561502

กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด             

Criminal Law 2 : Offences

3(3-0-6)

2562201

กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน                  

Property and Land Law

3(3-0-6)

2562311

กฎหมายครอบครัว

Family Law

2(2-0-4)

2563102

นิติปรัชญา

Philosophy of Laws

3(3-0-6)

2563605

การว่าความและศาลจำลอง

Advocacy and Moot Court

2(1-2-3)

2563608

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา

Private and Criminal International Law

2(2-0-4)

2563310

กฎหมายองค์กรทางธุรกิจ

Law on Business Organizations

3(3-0-6)

2562203

กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้  

Law of Tort, Management of Affairs Without Mandate Undue Enrichment

2(2-0-4)

2563422

กฎหมายลักษณะพยาน                                           

Law of Evidences

2(2-0-4)

2564422

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

Principles of Legal Profession

3(3-0-6)

2562516

กฎหมายสัญญาทางธุรกิจ 1                          

Business Contracts Law 1

3(2-2-5)

2562517

กฎหมายสัญญาทางธุรกิจ 2 

Business Contracts Law 2

2(1-2-3)

2563204

กฎหมายมรดก

Law of Succession

2(2-0-4)

2563527

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1                        

Law of Civil Procedure 1

2(2-0-4)

2563528

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2

Law of Civil Procedure 2

2(2-0-4)

2563529

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1             

Law of Criminal Procedure 1

2(2-0-4)

2563530

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2

Law of Criminal Procedure 2

2(2-0-4)

2563708

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางด้านกฎหมาย

English Skills for Laws

3(2-2-5)

 

2.3กลุ่มวิชาเลือกไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต เลือกเรียนรายวิชาที่สนใจใน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเลือกรายวิชาเพียงกลุ่มเดียวไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
     

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

กลุ่มกฎหมายกระบวนการยุติธรรม

2563526

กฎหมายการระงับข้อพิพาทนอกศาลและอนุญาโตตุลาการ

Non – Judiciary Dispute Settlement and Arbitration

3(3-0-6)

2564421

หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์

Principle of Forensic Science

3(3-0-6)

2564506

กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน

Law of Juvenile Delinquency

3(3-0-6)

2564513

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

Criminology and Penology

3(3-0-6)

2564514

การสืบสวนและสอบสวน

Investigation and Inquiry

3(3-0-6)

2563531

ระบบศาลและกระบวนการยุติธรรมในศาล

Court System and Judicial Processin Court

3(3-0-6)

2563709

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม      

English for Judicial System

3(3-0-6)

กลุ่มกฎหมายมหาชน

2564517

สิทธิมนุษยชน

Human Rights

3(3-0-6)

2562102

หลักกฎหมายการคลัง

Principles of Public Finance Law

3(3-0-6)

2563205

กฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ

Public Service Law

3(3-0-6)

2563532

กฎหมายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 

Laws on State Enterprise and Public Organization

3(3-0-6)

2563533

กฎหมายการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

Law on Public Personnel Management

3(3-0-6)

กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ

2563419

กฎหมายภาษีอากร

Law of Taxation

3(3-0-6)

2563510

กฎหมายล้มละลาย

Bankruptcy Laws

3(3-0-6)

2563206

สินเชื่อและหลักประกันแห่งหนี้

Credits and Debt Security

3(2-2-5)

2563311

ตราสารทางการเงิน

Financial Instruments

3(3-0-6)

2564522

กฎหมายลักษณะประกันภัย

Law of Insurance

3(3-0-6)

กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

2563418

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

Intellectual Property Law

3(3-0-6)

2563701

กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน

Labor Law and Procudures

3(3-0-6)

2564603

กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

International Trade Law

3(3-0-6)

2564523

กฎหมายดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัล

Digital and Digital Assets Laws

3(3-0-6)

2564524

กฎหมายการค้าออนไลน์

Online and Electronic Commerce Law

3(3-0-6)

2564708

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายและเศรษฐกิจ

English for Law and Economy

3(3-0-6)

2554118

เรื่องเฉพาะทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

Selected Topics in Law Politics and Public Administration

3(3-0-6)

2.4 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

2564804

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

Field Experiencein Legal Pratice

5(0-30-0)

  1. 3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และจะต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร

3.1.3 แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 10 หน่วยกิต

1500201

ความเป็นสวนดุสิต

4

2

4

6

1500119

ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้

6

6

0

12

กลุ่มวิชาแกน 9 หน่วยกิต

2551129

กฎหมายและการเมืองเบื้องต้น

3

3

0

6

2551130

พื้นฐานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง

3

3

0

6

2561107

ภาษาอังกฤษทางกฎหมายและการเมือง

3

3

0

6

กลุ่มวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต

2561205

กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

3

3

0

6

รวม

22

20

4

42

 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 หน่วยกิต

1500120

ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน

4

4

0

8

กลุ่มวิชาแกน 6 หน่วยกิต

2561503

กฎหมายมหาชนเบื้องต้น

3

3

0

6

2551308

หลักพื้นฐานการบริหารราชการแผ่นดิน

3

3

0

6

กลุ่มวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต

2561304

กฎหมายลักษณะหนี้

3

3

0

6

2561501

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป

3

3

0

6

2562201

กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน

3

3

0

6

รวม

19

19

0

38

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 7 หน่วยกิต

1500121

ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด

4

4

0

8

4000113

ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล

3

2

2

5

กลุ่มวิชาแกน 6 หน่วยกิต

2552321

ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและองค์กรภาครัฐ

3

3

0

6

2562515

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

3

3

0

6

กลุ่มวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต

2562516

กฎหมายสัญญาทางธุรกิจ 1

3

2

2

5

2561502

กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด

3

3

0

6

รวม

19

17

4

36

 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 หน่วยกิต

2500117

พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี

4

2

4

6

กลุ่มวิชาแกน 3 หน่วยกิต

2562514

กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

3

3

0

6

กลุ่มวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต

2562517

กฎหมายสัญญาทางธุรกิจ 2 

2

1

2

3

2562311

กฎหมายครอบครัว

2

2

0

4

2562203

กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

2

2

0

4

กลุ่มวิชาเลือก 2 วิชา จำนวน 6 หน่วยกิต

6

 

 

 

รวม

19

 

 

 

 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 หน่วยกิต

2500116

สังคมอารยชน

4

2

4

6

กลุ่มวิชาแกน 3 หน่วยกิต

2563146

หลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐ

3

3

0

6

กลุ่มวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต

 

2563204

กฎหมายมรดก

2

2

0

4

2563310

กฎหมายองค์กรทางธุรกิจ

3

3

0

6

2563527

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

2

2

0

4

2563529

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

2

2

0

4

กลุ่มวิชาเลือก 1 วิชา จำนวน 3 หน่วยกิต

3

 

 

 

รวม

19

 

 

 

                         

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวน  4 หน่วยกิต

4000112

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

4

2

4

6

กลุ่มวิชาแกน 3 หน่วยกิต

2553250

กฎหมายและการเมืองระหว่างประเทศ

3

3

0

6

กลุ่มวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต

2563422

กฎหมายลักษณะพยาน

2

2

0

4

2563528

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2

2

2

0

4

2563530

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2

2

2

0

4

2563708

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางด้านกฎหมาย

3

2

2

5

กลุ่มวิชาเลือก 1 วิชา จำนวน 3 หน่วยกิต

3

 

 

 

รวม

     19