โครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2560

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร    25481651103595

ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย        :  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
    ภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Laws Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ภาษาไทย      ชื่อเต็ม :  นิติศาสตรบัณฑิต
       ชื่อย่อ  :  น.บ.

  ภาษาอังกฤษ      ชื่อเต็ม :  Bachelor of Laws
         ชื่อย่อ  :  LL.B.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต

            จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     

147

หน่วยกิต

            1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

33

หน่วยกิต

            2. หมวดวิชาเฉพาะ

108

หน่วยกิต

 

2.1 วิชาแกน

2.2 วิชาเฉพาะด้าน                                                                                                                                  

24

64

หน่วยกิต

หน่วยกิต

 

2.3 วิชาเลือก

15

หน่วยกิต

 

2.4 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ

5

หน่วยกิต

            3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

 

  • รายวิชา

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หน่วยกิต

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีจำนวน 8 รายวิชา มีลักษณะเป็นรายวิชาบูรณาการ        ข้ามศาสตร์ 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ โดยกำหนดให้เรียน จำนวน 33 หน่วยกิต ดังนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1500201

ความเป็นสวนดุสิต

Suan Dusit Spirit

4(2-4-6)

1500119

 

ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้                

Thai for Being Scholars

6(6-0-12)

1500120

ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน                           

English for Self-direction

4(4-0-8)

1500121

ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด                      

English for Reflective Thinking

4(4-0-8)

2500116

สังคมอารยชน

Civilized People Societies

4(2-4-6)

2500117

พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี

Smart Thai and Global Citizens

4(2-4-6)

4000112

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Science and Mathematics in Daily Life

4(2-4-6)

4000113

ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล

Digital Literacy

3(2-2-5)

 

2.หมวดวิชาเฉพาะ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต

            2.1 กลุ่มวิชาแกน  24  หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

2561106

ความรู้เบื้องต้นว่าด้วยกฎหมายและการเมือง

Introduction to Law and Politics

3(3–0–6)

2551124

พื้นฐานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง

Social and Economic Foundation of Politics and Public Administration

3(3–0–6)

2562513

หลักกฎหมายมหาชน และสถาบันการเมือง

Principles of Public Law and Political Institutions

3(3–0–6)

2551305

หลักพื้นฐานการบริหารราชการแผ่นดิน

Principles of Governance and Administration

3(3–0–6)

2552313

ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและองค์กรภาครัฐ

Intergovernmental Relations of Institutions and Public Organizations

3(3–0–6)

2551125

หลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล

Principle of human rights, morality, ethics and good governance

3(3–0–6)

2562101

กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจำวัน

Justice system and laws in everyday life

3(3–0–6)

2552209

กฎหมายและการเมืองของอาเซียน

Laws and Politics of ASEAN

3(3–0–6)


           2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 64 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

2561203

กฎหมายแพ่ง  :  หลักทั่วไป                          

Civil Law: General Principles

3(3-0-6)

2561205

กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

Juristic Acts and Contracts

3(3-0-6)

2561304

 

กฎหมายลักษณะหนี้

Law of Obligations

3(3-0-6)

2561501

กฎหมายอาญา 1  :  ภาคทั่วไป             

Criminal Law 1 : General Principles

3(3-0-6)

2561502

กฎหมายอาญา 2  :  ภาคความผิด             

Criminal Law 2  : Offences

3(3-0-6)

2562201

กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน                      

Property and Land Law

3(3-0-6)

2562412

กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท                   

 Law of Partnerships and  Companies

3(3-0-6)

2562506

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

Constitutional Court of Justice

2(2-0-4)

2562512

กฎหมายลักษณะละเมิด     

Law of Torts

3(3-0-6)

2563503

กฎหมายลักษณะพยาน                                 

Law of Evidence

3(3-0-6)

2563605

การว่าความและศาลจำลอง

Advocacy and Moot Court

2(1-2-3)

2564601

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

Principles of Legal Profession

2(2-0-4)

2562309

เอกเทศสัญญา 1                    

Specific Contracts  1

2(1-2-3)

2562310

เอกเทศสัญญา 2 

Specific  Contracts  2

2(1-2-3)

2562311

กฎหมายครอบครัว

Family Law

2(2-0-4)

2563307

กฎหมายมรดก

Law of succession

2(1-2-3)

2563521

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1                        

Law of Civil Procedures 1

2(1-2-3)

2563522

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2

Law of Civil Procedures 2

2(1-2-3)

2563523

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1             

Law of Criminal Procedures 1

2(1-2-3)

2564521

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2

Law of Criminal Procedures 2

2(1-2-3)

2563706

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง

English for Civil law

3(2-2-5)

2564707

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายอาญา     

English for  Criminal law

3(2-2-5)

2563707

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางด้านกฎหมาย

English Usage Skills for Laws

3(2-2-5)

2563524

กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

Administrative Law and Procedures

3(3-0-6)

2563525

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

Constitutional Law and Political Institution

3(3-0-6)

2.3 กลุ่มวิชาเลือกไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต เลือกเรียนรายวิชาที่สนใจ ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเลือกรายวิชาเพียงกลุ่มเดียวไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต        

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

กลุ่มกฎหมายกระบวนการยุติธรรม

2563701

กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน

Labor Law and Procudures

3(3-0-6)

2564513

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

Criminology and Penology

3(3-0-6)

2564514

การสืบสวนและสอบสวน

Investigation and Inquiry

3(3-0-6)

2562418

กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน

Law of Bills

3(3-0-6)

2563510

กฎหมายล้มละลาย

Bankruptcy Law

3(3-0-6)

2563418

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

Intellectual Property Law

3(3-0-6)

2563419

กฎหมายภาษีอากร

Law of Taxation

3(3-0-6)

2563308

การกู้ยืมและหลักประกันแห่งหนี้

Law of Loan and Secured Transactions : Real and Personal

3(2-2-5)

กลุ่มกฎหมายมหาชน

2563601

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

Public International Law

3(3-0-6)

2564504

การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ

Legal Drafting and Legislative Process

3(3-0-6)

2564517

สิทธิมนุษยชน

Human Rights

3(3-0-6)

2563611

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

Private International Law

3(3-0-6)

2563902

การเขียนงานวิจัยทางกฎหมาย

Legal Research Writing

3(2-2-5)

 

2.4 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 5 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

2564802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

Field Experience in Law

  5(0-30-0)

 

3.หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

           ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆเหล่านี้หรือรายวิชาใดๆในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และจะต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

2564409

กฎหมายพาณิชย์นาวี

Maritime Law

3(3-0-6)

2564414

สัมมนากฎหมายแพ่ง

Seminar on Civil Law

3(3-0-6)

2564418

กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

Information Technology Law and Cyber Crime

3(3-0-6)

2564506

กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน

Law of Juvenile Delinquency

3(3-0-6)

2564507

การใช้และการตีความกฎหมาย

Application and Interpretation of Law

3(3-0-6)

2564515

สัมมนากฎหมายอาญา

Seminar on Criminal Law

3(3-0-6)

2564603

กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

International Trade Law

3(3-0-6)

2564702

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

Consumer Protection Law

3(3-0-6)

2563309

กฎหมายลักษณะประกันภัย

Law of Insurance

3(3-0-6)

2563420

กฎหมายธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ

Law on Tourism and Service Business

3(3-0-6)

2563421

กฎหมายศุลกากรและสรรพสามิต                     

Law of the Customs and Excise

3(3-0-6)

2563102

นิติปรัชญา

Philosophy of Law

3(3-0-6)

2563103

ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย

Skill in Legal Language

3(3-0-6)

2563526

กฎหมายการระงับข้อพิพาทนอกศาลและอนุญาโตตุลาการ

Non – Judiciary Dispute Settlement and Arbitration

3(3-0-6)

2564421

หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์

Principle of Forensic Medicine

3(3-0-6)

 


 

            3.1.4  แสดงแผนการศึกษา

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 10 หน่วยกิต

1500201

ความเป็นสวนดุสิต

4

2

4

6

1500119

ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้

6

6

0

12

กลุ่มวิชาแกน 6 หน่วยกิต

2561106

ความรู้เบื้องต้นว่าด้วยกฎหมายและการเมือง

3

3

0

6

2551124

พื้นฐานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง

3

3

0

6

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 3 หน่วยกิต

2561203

กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป

3

3

0

6

รวม

19

17

4

36

 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 หน่วยกิต

1500120

ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน

4

4

0

8

กลุ่มวิชาแกน 6 หน่วยกิต

2562513

หลักกฎหมายมหาชน และสถาบันการเมือง

3

3

0

6

2551305

หลักพื้นฐานการบริหารราชการแผ่นดิน

3

3

0

6

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 9 หน่วยกิต

2561205

กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

3

3

0

6

2561501

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป

3

3

0

6

2562201

กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน

3

3

0

6

รวม

19

19

0

38

 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 7 หน่วยกิต

1500121

ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด

4

4

0

8

4000113

ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล

3

2

2

5

กลุ่มวิชาแกน 3 หน่วยกิต

2552313

ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและองค์กรภาครัฐ

3

3

0

6

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 8 หน่วยกิต

2562309

เอกเทศสัญญา 1

2

1

2

3

2561304

กฎหมายลักษณะหนี้

3

3

0

6

2561502

กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด

3

3

0

6

กลุ่มวิชาเลือก 1 วิชา  จำนวน  3 หน่วยกิต

3

 

 

 

รวม

21

 

 

 

 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 หน่วยกิต

2500117

พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี

4

2

4

6

กลุ่มวิชาแกน 3 หน่วยกิต

2551125

หลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล

3

3

0

6

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต

2562310

เอกเทศสัญญา 2

2

1

2

3

2562311

กฎหมายครอบครัว

2

2

0

4

2562412

กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท

3

3

0

6

2562512

กฎหมายลักษณะละเมิด

3

3

0

6

2563307

กฎหมายมรดก

2

1

2

3

กลุ่มวิชาเลือก 1 วิชา จำนวน 3 หน่วยกิต

3

 

 

 

รวม

22

 

 

 

 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 หน่วยกิต

2500116

สังคมอารยชน

4

2

4

6

กลุ่มวิชาแกน 3 หน่วยกิต

2562101

กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจำวัน

3

3

0

6

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 11 หน่วยกิต

 

2563525

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

3

3

0

6

2563707

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางด้านกฎหมาย

3

2

2

5

2563521

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

2

1

2

3

2563524

กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

3

3

0

6

กลุ่มวิชาเลือก 1 วิชา  จำนวน  3 หน่วยกิต

3

 

 

 

รวม

21

 

 

 

                         

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวน  4 หน่วยกิต

4000112

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

4

2

4

6

กลุ่มวิชาแกน 3 หน่วยกิต

2552209

กฎหมายและการเมืองของอาเซียน

3

3

0

6

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 10 หน่วยกิต

2563503

กฎหมายลักษณะพยาน

3

3

0

6

2563523

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

2

1

2

3

2563522

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2

2

1

2

3

2564706

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง

3

2

2

5

กลุ่มวิชาเลือก 1 วิชา  จำนวน 3 หน่วยกิต

3

 

 

 

รวม

20

 

 

 

 

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 11 หน่วยกิต

2564707

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายอาญา

3

2

2

5

2564521

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2

2

1

2

3

2562506

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

2

2

0

4

2563605

การว่าความและศาลจำลอง

2

1

2

3

2564601

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

2

2

0

4

กลุ่มวิชาเลือก  1 วิชา จำนวน 3 หน่วยกิต

3

 

 

 

หมวดวิชาเลือกเสรี  2 วิชา จำนวน 6 หน่วยกิต

6

 

 

 

รวม

20

 

 

 

 

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จำนวน  5  หน่วยกิต

2554802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

5

0

30

0

รวม

5

0

30

0