กิจกรรมวันรพี วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย สำนักวิทยบริการ ชั้น 4