การรับสมัคร นักศึกษาปริญญาตรี

การรับตรงร่วมกัน
เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา   
2. GAT  ค่าน้ำหนัก 20 %
3. สอบสัมภาษณ์          
      
การรับAdmission
เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา   
1. GPAX  ค่าน้ำหนัก 20 %
 2. GAT  ค่าน้ำหนัก 20 %    
 3. O-NET ค่าน้ำหนัก 30 %   

 4.สอบสัมภาษณ์                                                                                                                              

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ตำรวจ
2. ที่ปรึกษากฎหมายในสำนักงานกฎหมาย (Law Firm)
3. นิติกรองค์กรส่วนราชการและองค์กรธุรกิจเอกชน
4. นายทหารพระธรรมนูญ
5. เจ้าพนักงานคุมประพฤติ
6. เจ้าพนักงานบังคับคดี
7. ผู้พิพากษา (ต้องได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต)
8. พนักงานอัยการ (ต้องได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต)
9. ทนายความ (ต้องได้รับประกาศนียบัตรประกอบวิชาชีพทนายความ)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *