แจ้งขอเลื่อนกำหนดการจัดสอบนักศึกษา กรณีขาดสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ออกไป เมื่อสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีแล้ว สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จะดำเนินการแจ้งกำหนดการใหม่ให้กับนักศึกษาทุกคนโดยเร็ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *