ภาพกิจกรรมวันรพี

กิจกรรมวันรพี วันที่  3 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย ชั้น 4 สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ