โครงการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2560 และพิธีประดับติ่งให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 59

หลักสูตรนิติศาสตร์ สังกัด โรงเรียนกฎหมาย และ การเมือง ได้จัด โครงการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2560 เพื่ออบรมนักศึกาา รหัส 57 ที่กำลังจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และยังได้จัด พิธีประดับติ่งสัญลักษณ์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์ ให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 59                                                                                                                   

โครงการ บูรณาการกฎหมายสู่ท้องถิ่นและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรนิติศาสตร์ สังกัดโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการ โครงการ บูรณาการกฎหมายสู่ท้องถิ่นและชุมชน  ประจำปีการศึกษา 2560   วันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ เทศบาลอำเภอเขาชีจรรย์   อำเภอ สัตหีบ   จังหวัดชลบุรี                                                                         

หลักสูตรนิติศาสตร์โครงการบูรณาการกฎหมายสู่ท้องถิ่นและชุมชน 8-9 มีนาคม 2560 ณ เทศบาลเมืองโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ในการบริหารและพัฒนาประเทศในปัจจุบัน ถือได้ว่าท้องถิ่นและชุมชนเป็นหน่วยของสังคม ที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นฐานของสังคมประเทศ ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงต้องเริ่มด้วยการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน โดยเฉพาะทางด้านความรู้ และ การศึกษา  ดังนั้นหลักสูตรนิติศาสตร์จึงได้พัฒนาโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายที่จะนำไปใช้กับการชีวิตของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการความรู้ด้านกฎหมายของท้องถิ่นและชุมชน กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลัก   วันที่ดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ   1.กิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย -การบรรยาย , ให้คำปรึกษา  – สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน วันที่ 8-9 มีนาคม2560 ณ เทศบาลเมืองโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  (R)  อ.พีร์  พวงมะลิต อ.ภิญโญ  คูวัฒนาเสนีย์ อ.กันวิศา สุขพานิช ผศ.พรเพ็ญ ไตรพงษ์ อ.สร้อย  ไชยเดช (A) อ่านเพิ่มเติม …