ติดต่อหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตร์ โรงเรียนกฏหมายและการเมือง

อาคาร 1 ห้อง 1214 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02-244-5842

เวลาเปิดทำการ

จันทร์ – ศุกร์ 08:30 – 16:30