ติดต่อหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฏหมายและการเมือง

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 02-241-7191 – 4 ต่อ 4174

เวลาเปิดทำการ

จันทร์ – ศุกร์ 08:30 – 16:30