โครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2554

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

 ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย       :  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
                        ภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Laws Program                        

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย       ชื่อเต็ม :  นิติศาสตรบัณฑิต   
           ชื่อย่อ  :  น.บ.

          ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม :  Bachelor of Laws
               ชื่อย่อ   :  LL.B.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร          138 หน่วยกิต

 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

 

 

จำนวนหน่วยกิตรรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

138

หน่วยกิต

 

 

3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

 

 

(1) กลุ่มวิชาภาษา

12

หน่วยกิต

 

 

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

6

หน่วยกิต

 

 

(3) กลุ่มสังคมศาสตร์

6

หน่วยกิต

 

 

(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

6

หน่วยกิต

 

 

3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                                       

102

หน่วยกิต

 

 

(1) วิชาเฉพาะด้าน                                                

87

หน่วยกิต

 

 

(2) วิชาเลือก เลือกได้ไม่น้อยกว่า                                              

12

หน่วยกิต

 

 

(3) ประสบการณ์วิชาชีพ                                                           

3

หน่วยกิต

 

 

3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

 

3.1.3  รายวิชา

 

 

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

 

 

       

 

(ก) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

บังคับเรียน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1500117

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai  for  Communication

3(3-0-6)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1500110

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English for Communication

3(3-0-6)

1500113

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

English for Study Skills

3(3-0-6)

1500114

ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์

English  in Various Situations

3(3-0-6)

1500115

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

English for Academic Purposes

3(3-0-6)

                     (ข) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต

บังคับเรียน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1500116

จริยศาสตร์

Ethics

3(3–0–6)

2000106

ศิลปะการดำรงชีวิต

The  Art of  Living

3(3–0–6)

                     (ค) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต โดยบังคับเรียนวิชา เหตุการณ์โลกร่วมสมัย

บังคับเรียน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

2500115

เหตุการณ์โลกร่วมสมัย

Contemporary World Affairs

3(3–0–6)

 

เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

2500107

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

Man and Environment

3(3–0–6)

2500114

สังคมไทยร่วมสมัย

Contemporary Thai Society

3(3–0–6)

                     (ง) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ให้เลือกเรียน 6 หน่วยกิต เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

4000109

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Science for Daily Life

3(3-0-6)

4000110

การคิดและการตัดสินใจ

Thinking and Decision Making

3(3-0-6)

4000111

เทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology

3(2-2-5)

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  102  หน่วยกิต

  • วิชาเฉพาะด้าน 87  หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

2561101

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย  

Thai Legal History

2(2-0-4)

2561105

ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย

Skill in Legal Language    

2(2-0-4)

2561203

กฎหมายแพ่ง  :  หลักทั่วไป                        

Civil Law: General Principles

3(3-0-6)

2561205

กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

Juristic Acts and Contracts

3(3-0-6)

2561304

 

กฎหมายลักษณะหนี้

Law of Obligations

3(3-0-6)

2561501

กฎหมายอาญา 1  :  ภาคทั่วไป          

Criminal Law 1 : General Principles

3(3-0-6)

2561502

กฎหมายอาญา 2  :  ภาคความผิด             

Criminal Law 2  : Offences

3(3-0-6)

2561503

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

Constitutional Law and Political Institution

2(2-0-4)

2561601

นิติปรัชญา

Philosophy of Law

2(2-0-4)

2562201

กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน                   

Property and Land Law

3(3-0-6)

2562406

เอกเทศสัญญา 1                           

Specific  Contracts  1

3(3-0-6)

2562409

กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์       

Law of Secured Transactions : Real and Personal

2(2-0-4)

2562412

 

กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท                

 Law of Partnerships and  Companies

3(3-0-6)

2562418

กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน                             

Law of Bills       

3(3-0-6)

2562309

เอกเทศสัญญา 2                            

Specific  Contracts  2

3(3-0-6)

2562505

กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

 Administrative Law and Procedures

3(3-0-6)

2562506

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม                        

Constitutional Court of Justice

2(2-0-4)

2562512

กฎหมายลักษณะละเมิด     

Law of Torts

3(3-0-6)

2562703

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและวิธีพิจารณาความแพ่ง

English for Civil and Civil Procedure

2(2-0-4)

2563201

กฎหมายครอบครัว                                              

Family Law

3(3-0-6)

2563202

กฎหมายมรดก                                          

Law of Succession

3(3-0-6)

2563503

 

กฎหมายลักษณะพยาน                                         

Law of Evidence

3(3-0-6)

2563510

กฎหมายล้มละลาย                                                    

Bankruptcy Law

3(3-0-6)

2563516

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1             

Law of Criminal Procedures 1

3(3-0-6)

 

2563517

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2

Law of Criminal Procedures 2

3(3-0-6)

2563604

กฎหมายอาเซียน

ASEAN Law

2(2-0-4)

2563701

กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดี ในศาลแรงงาน    

Labor Law and Procedure

3(3-0-6)

2563703

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา      

English for  Criminal and Criminal Procedure

 

2(2-0-4)

2563704

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม      

English for Judicial System

2(2-0-4)

2564304

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1                             

Law of Civil Procedures 1

3(3-0-6)

2564305

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  2                  

Law of Civil Procedures 2

3(3-0-6)

2564520

กฎหมายภาษีอากร

Law of Taxation

2(2-0-4)

2564601

 

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย                             

Principles of Legal Profession

2(2-0-4)

  • วิชาเลือกโดยเลือกไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต       

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

2562410

กฎหมายลักษณะประกันภัย                           

Law of Insurance

2(2-0-4)

2563101

การใช้การตีความกฎหมาย

Application and Interpretation of Law

2(2-0-4)

2563203

สัมมนากฎหมายแพ่ง              

Seminar on Civil Law

2(2-0-4)

2563304

สัมมนากฎหมายอาญา              

Seminar on Criminal  Law

2(2-0-4)

2563412

 

หลักการเขียนสัญญาทางธุรกิจ                                    Principles of Contractual Drafting

2(2-0-4)

2563413

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

Intellectual Property Law

2(2-0-4)

2563414

กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์         

Information Technology Law and Cyber Crime  

2(2-0-4)

2563415

กฎหมายเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง                                                   

Logistic and Transportation Law

2(2-0-4)

2563416

สิทธิมนุษยชน                               

Human Rights

2(2-0-4)

2563417

กฎหมายอิสลาม

Islamic Law

2(2-0-4)

2563515

กฎหมายการระงับข้อพิพาทนอกศาลและอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

Inter  Non – Judiciary Dispute Settlement and Arbitration

2(2-0-4)

2563518

อาชญาวิทยาและฑัณฑวิทยา        

Criminology and Penology

2(2-0-4)

2563519

กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน  

Law of Juvenile Delinquency

2(2-0-4)

2563520

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                                                          Consumer Protection Law

2(2-0-4)

2563605

การว่าความและศาลจำลอง

Advocacy and Moot Court

2(2-0-4)

2563606

การสืบสวนและสอบสวน

Investigation and Inquiry

2(2-0-4)

2563607

กฎหมายว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ                          

International Trade Law

2(2-0-4)

2563608

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา

Private and Criminal International Law

2(2-0-4)

2563609

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง           

Public International Law

2(2-0-4)

2563610

กฎหมายศุลกากร                                    

Customs Law

2(2-0-4)

2563703

กฎหมายสิ่งแวดล้อม                       

Environmental Law

2(2-0-4)

2563901

สัมมนากฎหมายภาษีและการวางแผนภาษีอากร 

A seminar on Tax Law and Tax Planning

2(2-0-4)

  • ประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

2564803

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

Field Experience in Law

  3(0-18-0)

 

 

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต                                     

เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จของหลักสูตรนี้

 

3.1.4 แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

หมวดศึกษาทั่วไป  จำนวน  12  หน่วยกิต

xxxxxxx

กลุ่มวิชาภาษา

3

3

0

6

xxxxxxx

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

6

6

0

12

xxxxxxx

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

3

 

 

 

วิชาเฉพาะด้าน  จำนวน  9  หน่วยกิต

2561101

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

2

2

0

4

2561105

ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย

2

2

0

4

2561205

กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

3

3

0

6

2561601

นิติปรัชญา

2

2

0

4

รวม

21

 

 

 

 

 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

หมวดศึกษาทั่วไป  จำนวน  12  หน่วยกิต

xxxxxxx

กลุ่มวิชาภาษา

6

6

0

12

xxxxxxx

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3

3

0

6

xxxxxxx

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

3

3

0

6

วิชาเฉพาะด้าน  จำนวน  8  หน่วยกิต

2561203

กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป

3

3

0

6

2561304

กฎหมายลักษณะหนี้                                                

3

3

0

6

2561503

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

2

2

0

4

                               รวม

      20

20

0

40

 

 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

หมวดศึกษาทั่วไป  จำนวน  3  หน่วยกิต

xxxxxxx

กลุ่มวิชาภาษา

3

3

0

6

วิชาเฉพาะด้าน  จำนวน  18  หน่วยกิต

2561501

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป

3

3

0

6

2562201

กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน

3

3

0

6

256246

เอกเทศสัญญา 1

3

3

0

6

2562418

กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน

3

3

0

6

2562419

เอกเทศสัญญา 2

3

3

0

6

2562512

กฎหมายลักษณะละเมิด

3

3

0

6

รวม

21

21

0

42

 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

หมวดศึกษาทั่วไป  จำนวน  3 หน่วยกิต

xxxxxxx

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3

3

0

6

วิชาเฉพาะด้าน  จำนวน  16  หน่วยกิต

2561502

กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด

3

3

0

6

2562409

กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์

2

2

0

4

2562412

กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท

3

3

0

6

2562703

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

2

2

0

4

2563201

กฎหมายครอบครัว

3

3

0

6

2563202

กฎหมายมรดก

3

3

0

6

รวม

19

19

0

38

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

วิชาเฉพาะด้าน  จำนวน  13  หน่วยกิต

2562505

กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

3

3

0

6

2562506

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

2

2

0

4

2563516

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

3

3

0

6

2563703

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา

2

2

0

4

2564304

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

3

3

0

6

วิชาเลือก  จำนวน  4 หน่วยกิต

4

 

 

 

รวม

17

 

 

 

 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

วิชาเฉพาะด้าน  จำนวน  11  หน่วยกิต

2563503

กฎหมายลักษณะพยาน

3

3

0

6

2563517

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2

3

3

0

6

2563604

กฎหมายอาเซียน

2

2

0

4

2563704

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

2

2

0

4

256435

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2

3

3

0

6

2564601

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

2

2

0

4

วิชาเลือก  จำนวน  4 หน่วยกิต

4

 

 

             

รวม

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

วิชาเฉพาะด้าน  จำนวน  8 หน่วยกิต

2563510

กฎหมายล้มละลาย

3

3

0

6

2563701

กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดี ในศาลแรงงาน

3

3

0

6

2564520

กฎหมายภาษีอากร                                          

2

2

0

4

วิชาเลือก จำนวน 4 หน่วยกิต

4

 

 

 

วิชาเลือกเสรี  จำนวน 6 หน่วยกิต

6

 

 

 

รวม

18

 

 

 

        

 

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

วิชาบังคับ  จำนวน   หน่วยกิต

2564803

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

3

0

18

0

รวม

3

0

18

0