ประวัติหลักสูตร

ประวัติหลักสูตร

 

โดยสภาพสังคมปัจจุบันภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์      มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาหลายด้านทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง   การที่บุคคลจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข จำต้องมีการตกลงกฎเกณฑ์ที่จะประพฤติปฏิบัติตนที่เรียกว่า   กฎหมาย    ซึ่งเป็นบรรทัดฐานทางสังคม   ที่สำคัญประการหนึ่ง   จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคนในสังคมทั้งยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมทางสังคม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในฐานะสถาบันการศึกษาของรัฐ     มีหน้าที่ให้บริการด้านการศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม  ได้ตระหนักถึงภารกิจดังกล่าว  จึงได้เปิดหลักสูตรนิติศาสตร์   เพื่อให้การศึกษาด้านกฎหมายแก่บุคคลที่สนใจเข้ารับการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือประกอบวิชาชีพได้

หลักสูตรนิติศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอน ตามลำดับดังนี้

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2544  สำหรับนักศึกษาภาคสมทบในสถาบัน

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2544  สำหรับนักศึกษาภาคสมทบที่ศูนย์ตรัง

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2545  สำหรับนักศึกษาภาคสมทบที่ศูนย์หัวหิน

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2546  สำหรับนักศึกษาภาคปกติในสถาบัน

ปีการศึกษา 2548  มีนักศึกษาสำเร็จเป็นนิติศาสตรบัณฑิตรุ่น ที่ 1

ปีการศึกษา 2548  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ได้ให้การรับรอง

หลักสูตรนิติศาสตร์    ให้นิติศาสตรบัณฑิตของ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เข้ารับการอบรมศึกษากฎหมายได้   และยังได้รับการรับรองจากสภาทนายความให้นิติศาสตรบัณฑิต

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   เข้ารับการอบรมการว่าความเพื่อเตรียมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพทนายความได้ซึ่งนับได้ว่าเป็นการยอมรับขององค์กรวิชาชีพองค์กรหนึ่ง