คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรศักดิ์ มั่นศิลป์

ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สังกัด โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

วุฒิการศึกษา

น.ม. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา

น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ
ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง (ที่ ก.ศป.รับรองแล้ว) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์วัลลภ ห่างไธสง

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

สังกัด โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

วุฒิการศึกษา

น.ม. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ  สภาทนายความ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายมหาชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สร้อย ไชยเดช

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สังกัด โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

วุฒิการศึกษา

น.ม. กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ  สภาทนายความ
ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

อาจารย์ภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สังกัด โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

วุฒิการศึกษา

น.ม. กฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ  สภาทนายความ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันวิศา สุขพานิช

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สังกัด โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

วุฒิการศึกษา

LL.M. Comparative and International Law Southern Methodist University (U.S.A.)
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

อาจารย์ ดร.พัชราพรรณ นาคพงษ์

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สังกัด โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

วุฒิการศึกษา

นบ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นบ. นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นม. นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยลาโทรป ประเทศออสเตรเลีย
นม. นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮิวส์ตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปรด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชคดี นพวรรณ

อาจารย์ประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

สังกัด โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

วุฒิการศึกษา

น.ม. กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ  สภาทนายความ

การอบรม

ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ว่าที่ร้อยเอกศักดา ศรีทิพย์

อาจารย์ประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

สังกัด โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

วุฒิการศึกษา

ร.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.ม. กฎหมายมหาชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ
ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ก.ศป.รับรอง) วิทยาลัยยุติธรรมทางปกครอง

 

อาจารย์พีร์ พวงมะลิต

อาจารย์ประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

สังกัด โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

วุฒิการศึกษา

นบ. นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
LL.M. International Law University of Duke , The United Stated Of America

อาจารย์ชมพูนุท วิริยะสุนทร

อาจารย์ประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

สังกัด โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

วุฒิการศึกษา

นบ. นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นม. นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
วิชาเอก กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
Université d’Aix-Marseille III,

Aix-en-Provence, France

น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา

ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ Université d’Aix-Marseille III,

Aix-en-Provence, France

ใบประกอบวิชาชีพทนายความ สภาทนายความ

นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว

เลขานุการประจำหลักสูตรนิติศาสตร์