คณาจารย์

อาจารย์ สรศักดิ์ มั่นศิลป์

ประธานหลักสูตร นิติศาสตร์

วุฒิการศึกษา

น.ม. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ

อาจารย์ วัลลภ ห่างไธสง

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

วุฒิการศึกษา

น.ม. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ  สภาทนายความ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายมหาชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ กิตติ นิรมิตร

วุฒิการศึกษา

น.ม. กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ  สภาทนายความ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โชคดี นพวรรณ

วุฒิการศึกษา

น.ม. กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ  สภาทนายความ

 

อาจารย์ สร้อย ไชยเดช

วุฒิการศึกษา

น.ม. กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ  สภาทนายความ

 

อาจารย์ กันวิศา สุขพานิช

วุฒิการศึกษา

LL.M. Comparative and International Law Southern Methodist University (U.S.A.)
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

อาจารย์ ภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์

วุฒิการศึกษา

น.ม. กฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ  สภาทนายความ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรเพ็ญ ไตรพงษ์

วุฒิการศึกษา

น.ม. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ  สภาทนายความ

นางวาสนา บริบูรณ์

เลขานุการหลักสูตรนิติศาสตร์

วุฒิการศึกษา

บริหารทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา