คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรศักดิ์ มั่นศิลป์

ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สังกัด โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

วุฒิการศึกษา

น.ม. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ

การอบรม

ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ ไตรพงษ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สังกัด โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

วุฒิการศึกษา

น.ด. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.ม. กฏหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ   สภาทนายความ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญฤทัย ศิริพัฒนโกศล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สังกัด โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

Ph.D International Law Newcastle University
น.ม. กฏหมายภาษี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.ม. กฏหมายระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาและสิทธิมนุษยชน Warwick University
ศศ.ม. มานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. รัฐศาสคร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สร้อย ไชยเดช

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สังกัด โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

วุฒิการศึกษา

น.ม. กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ  สภาทนายความ

 

อาจารย์ภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สังกัด โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

วุฒิการศึกษา

น.ม. กฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ  สภาทนายความ

 

อาจารย์วัลลภ ห่างไธสง

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

สังกัด โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

วุฒิการศึกษา

น.ม. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ  สภาทนายความ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายมหาชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชคดี นพวรรณ

อาจารย์ประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

สังกัด โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

วุฒิการศึกษา

น.ม. กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ  สภาทนายความ

การอบรม

ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์กันวิศา สุขพานิช

อาจารย์ประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

สังกัด โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

วุฒิการศึกษา

LL.M. Comparative and International Law Southern Methodist University (U.S.A.)
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ว่าที่ร้อยเอกศักดา ศรีทิพย์

อาจารย์ประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

สังกัด โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

วุฒิการศึกษา

ร.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.ม. กฎหมายมหาชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ
ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ก.ศป.รับรอง) วิทยาลัยยุติธรรมทางปกครอง

 

นางวาสนา บริบูรณ์

เลขานุการหลักสูตรนิติศาสตร์

วุฒิการศึกษา

บริหารทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา