หลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตร์ สวนดุสิต

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย         ชื่อเต็ม : นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : น.บ.
ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม : Bachelor of Laws
ชื่อย่อ : LL.B
 
จำนวนหน่วยกิตเรียน :  ตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา    :  ตลอดหลักสูตร 8 ภาคเรียน (4 ปีการศึกษา)
 
ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายและบริบทที่เกี่ยวข้องทั้งทางทฤษฎี
และทางปฏิบัติอย่างแตกฉานโดยการศึกษา ฝึกฝน วินิจฉัย วิเคราะห์ ให้ถูกต้องทั้งในด้านการตีความตัวบทกฎหมายและเจตนารมณ์ของกฎหมายและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีและเหมาะสมเป็นธรรมในบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1.ตำรวจ
2.ที่ปรึกษากฎหมายในสานักงานกฎหมาย
3.นิติกรองค์กรส่วนราชการและองค์กรธุรกิจเอกชน
4.นายทหารพระธรรมนูญ
5.เจ้าพนักงานคุมประพฤติ
6.เจ้าพนักงานบังคับคดี
7.ผู้พิพากษา (ต้องได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต)
8.พนักงานอัยการ (ต้องได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต)
9.ทนายความ (ต้องได้รับประกาศนียบัตรประกอบวิชาชีพทนาย)