หลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตร์ สวนดุสิต

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program ชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย         ชื่อเต็ม : นิติศาสตรบัณฑิตชื่อย่อ : น.บ.ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม : Bachelor of Lawsชื่อย่อ : LL.B จำนวนหน่วยกิตเรียน :  ตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิตระยะเวลาการศึกษา    :  ตลอดหลักสูตร 8 ภาคเรียน (4 ปีการศึกษา) ปรัชญาผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายและบริบทที่เกี่ยวข้องทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติอย่างแตกฉานโดยการศึกษา ฝึกฝน วินิจฉัย วิเคราะห์ ให้ถูกต้องทั้งในด้านการตีความตัวบทกฎหมายและเจตนารมณ์ของกฎหมายและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีและเหมาะสมเป็นธรรมในบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา1.ตำรวจ2.ที่ปรึกษากฎหมายในสานักงานกฎหมาย3.นิติกรองค์กรส่วนราชการและองค์กรธุรกิจเอกชน4.นายทหารพระธรรมนูญ5.เจ้าพนักงานคุมประพฤติ6.เจ้าพนักงานบังคับคดี7.ผู้พิพากษา (ต้องได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต)8.พนักงานอัยการ (ต้องได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต)9.ทนายความ (ต้องได้รับประกาศนียบัตรประกอบวิชาชีพทนาย)